27/09/17

מודל נגישות לבעלי מוגבלויות

ביום 27.9.17 דנה ות"ת באישור מודל הקצאת תקציב לנגישות לבעלי מוגבלויות במוסדות להשכלה גבוהה, בהמשך לסיכום שהושג בתכנית הרב-שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב לתמיכת ות"ת בנושא הנגשה לאנשים עם מוגבלויות במוסדות מתוקצבים ע"י ות"ת להשכלה גבוהה .

ות"ת מחליטה כדלהלן:

1. הקצאה של 60 מיליון ₪ לשנים תשע"ח-תשע"ט בהתאם למודל התקציבי שהובא בפני ות"ת בהתאם לקריטריונים דלהלן:

סה"כ שטח בנוי – 50% מהמודל.

סה"כ שטח ישן – 25% מהמודל.

מספר סטודנטים במוסד – 25% מהמודל.

א. השתתפות ות"ת תוגבל ב 75% ביחס לעלויות שהציג המוסד להנגשה. במוסדות בהם בחומש קודם כבר הוקצתה מעל 75% השתתפות ביחס לעלויות שדווחו, לא יוקצה סכום נוסף בחומש הנוכחי.

ב. מוסדות אשר לפי המודל שבוחן את שטחי המוסד בתר"ש הנוכחית, עוברים אחוז השתתפות של 75% יגרע מהם ההפרש מאחוז זה.

ג. כלל ההפרשים שנגרעו חולקו בשנית לפי המודל שבוחן את שטחי המוסד רק בין המוסדות הנמצאים מתחת ל-75% השתתפות ות"ת ביחס לעלויות שהמוסד דיווח.

2. בהמשך להחלטת ות"ת מיום תשע"ה/51 מיום 1.4.2015 מוצע להקצות 10 מיליון ₪ רק עבור האוניברסיטאות ששיעור השתתפות ות"ת שחושב להן ביחס לעלויות שדווחו נמוך מ-40%. כ-8 מיליון ₪ מתוך יתרות של התכנית הרב שנתית הקודמת וכן הקצאה נוספת מתוך ההפרשים שנגרעו כמפורט במודל.