03/04/19

מודל סיוע בשדרוג תשתיות במח"רים

בישיבתה ביום 3.4.19 דנה ות"ת במודל הקצאה לשדרוג תשתיות במ"חרים שהמדינה משתתפת בתקציבם באמצעות ות"ת, זאת בהמשך להחלטת ות"ת מיום ה-25.7.28 על גיבוש מודל סיוע בשדרוג, ביסוס והרחבת תשתיות במח"רים. ות"ת מחליטה להקצות תקציב כלהלן:
1. תנאי סף:
א. מוסד שבשנת תשע"ח למדו בתכנית המח"רים שלו פחות מ-100 סטודנטים שעומדים בהגדרת "חרדי" לא זכאי לקבלת תקציב לשדרוג שטחי המח"ר.
ב. תנאי לקבלת תקציב שהוקצה למוסד יהיה הצגת של הסכם שכירות לטווח של 5 שנים לפחות או, במקרה של רכישת ציוד ייעודי, להתחייב כי באפשרות המוסד להעביר את הציוד לקמפוס חלופי בתום השכירות.

2. הקצאה של 5 מיליוני ₪ בהתאם לקריטריונים כלהלן:
• מספר הסטודנטים האקדמיים בתכנית המח"ר העומדים בהגדרת "חרדי" בשנת תשע"ח – 45% מהמודל.
• שינוי במספר הסטודנטים כאמור בתכנית המח"ר בין השנים תשע"ו-תשע"ח – 20% מהמודל.
• גודל השטח שמשמש את המוסד לפעילות המח"ר – 10% מהמודל.
• יחס בין מספר הסטודנטים שלומדים בתכנית המח"ר לגודל השטח שמשמש לפעילות התכנית – 25% מהמודל.
• שימוש בכספי השדרוג יהיה עבור המח"ר בלבד החל משנה"ל תשע"ח ובהתאם לכללי שדרוג תשתיות הרגילים בות"ת. בנוסף ניתן יהיה לעשות שימוש עבור רכיבי שדרוג תשתיות ורכישות ציוד נוספים מעבר לקיים בכללי שדרוג תשתיות הכללי ושייעודם הינו הוראה בקמפוס המח"ר אשר יאושרו ע"י סמנכ"ל תקצוב ויו"ר ות"ת.
3. ככל שתתבצע הקצאת תקציב נוספת לטובת הנושא ע"י ות"ת ניתן יהיה לבצע את חלוקתו למוסדות באמצעות מודל זה, בכפוף לכך שלא יחול שינוי בעקרונות מדיניות ות"ת לנושא.
4. יישום החלטה זו יהיה לאחר ישיבת המל"ג בחודש אפריל .