31/10/18

מודל שיפוי עלויות שכר במעבר למסלול סגל עמית

בישיבתה ביום 31.10.18 דנה ות"ת בעדכון מודל שיפוי עלויות שכר במעבר למסלול סגל עמית במכללות, וזאת בהמשך להחלטתה מיום 30.1.18 בנדון, מחליטה ות"ת לעדכן את מודל השיפוי האמור, החל משנה"ל תשע"ט, כדלקמן:

  • השיפוי יינתן מדי שנה עפ"י נתוני דוח ממוצעי שכר ינואר אשר קדם לשנת התקציב.
  • השיפוי יינתן עפ"י מדרגות במספר משרות סגל עמית, כאשר מינימום המשרות הנדרש לשם קבלת שיפוי יעמוד על 10 משרות, והמדרגה הגבוהה תמוצה ב-79 משרות [מדרגות 1-7]. בנוסף, עבור מכללות אשר מספר הסטודנטים בהן נמוך מ-1,000 סטודנטים יעמוד מינימום המשרות הנדרש לשם קבלת שיפוי על 5 משרות (זאת הואיל ובמכללות קטנות גם מספר נמוך של חברי סגל מהווה הוצאה משמעותית) [מדרגה א'].
  • עבור כל מדרגה תיקבע משקולת עפ"י הממוצע בין הסף התחתון במדרגה לסף העליון במדרגה.
  • גובה השיפוי עבור כל מדרגה יעמוד על משקולת המדרגה כפול 20 אלפי ₪ המהווים 75% מגידול ממוצע בעלות העסקה שנתית של סגל עמית ביחס למורה מן החוץ.
מדרגה מספר משרות במוסד משקולת גובה שיפוי (אלפי ₪)
א 5-9 7 140
1 10-19 15 300
2 20-29 25 500
3 30-39 35 700
4 40-49 45 900
5 50-59 55 1,100
6 60-69 65 1,300
7 70-79+ 75 1,500
  • מודל שיפויי זה ייבחן לקראת תקציב שנה"ל תשפ"א.