31/10/18

מודל תקצוב לסיוע למוסדות באזור עוטף עזה לשנים תשע"ט-תש"פ

בישיבתה ביום 31.10.18 דנה ות"ת במודל תקצוב לסיוע למוסדות באזור עוטף עזה לשנים תשע"ט-תש"פ .

לאור החלטת הממשלה 2156 על התכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי "עוטף רצועת עזה" לשנים 2017-2018, במסגרתה הוחלט על הגדרת אזור יישובי עוטף עזה ומתן סיוע כלכלי באזור זה.

ולאור הירידה החדה במספרי הסטודנטים במכללה האקדמית ספיר בתשע"ח לעומת תשע"ז, עקב האיום הביטחוני המתמיד הרלוונטי לאזור זה בלבד.

והואיל ומכללת ספיר היא המוסד להשכלה גבוהה היחיד באזור זה.

מחליטה ות"ת על תקציב סיוע למכללה לשנים תשע"ט ותש"פ בגין ירידה במספרי הסטודנטים, בהתאם לירידה במספרי הסטודנטים לשנה א' בתשע"ח ותשע"ט (בהתאמה) ביחס לתשע"ז.

להלן ירידה בסך הסטודנטים לשנה א' בין תשע"ח לתשע"ז: 

תשע"ז תשע"ח הפרש
תואר ראשון* 1,425 1,206 (219)
תואר שני** 100 103 3
סה"כ 1,525 1,309 (216)

*עפ"י נתוני למ"ס

**עפ"י דיווח המוסד, לא קיימים נתוני למ"ס

להלן משמעות תקציב הסיוע עבור תקציב תשע"ט:

סך ירידה בסטודנטים שנה א' תעריף ממוצע מוסדי

(אלפי ₪)

גובה רשת ביטחון

(אלפי ₪)

216 16.85 3,639

 

תקציב הסיוע עבור תקציב תש"פ יחושב באופן דומה, על בסיס השוואת מספרי סטודנטים שנה א' בין תשע"ט לתשע"ז, ולא יעלה בהיקפו התקציבי על תקציב הסיוע המוענק בתשע"ט.

 ככל שיהיו בעתיד מוסדות נוספים באזורים שיוגדרו כייחודיים ע"י הממשלה, עקב מצב בטחוני חריג, וככל שבמוסדות אלה תהיה ירידה דרסטית במספרי הסטודנטים כתוצאה מכך, תדון ות"ת באישור תקציב סיוע זה גם עבורם.