09/03/04

המבנה הארגוני של האוניברסיטאות – החלטת מועצה מישיבתה מיום 9.3.2004

המועצה מאשרת את המסמך של יו"ר ות"ת, פרופ' גרוסמן בנושא המבנה הארגוני של האוניברסיטאות יחד עם השינויים שהציג פרופ' גרוסמן והשינויים שהוסכם עליהם במהלך הדיון.

עקרונות התאגדות מוסדות להשכלה גבוהה שהם אוניברסיטאות (כולל הטכניון ומכון וייצמן למדע)

בהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה והועדה לתכנון ולתקצוב מיום 16.9.03, החליטה הועדה המשותפת אשר הוקמה, על מסמך עקרונות מחייבים לייעול המבנה הארגוני של המוסדות להשכלה גבוהה, ברוח המתווה של דו"ח ועדת מלץ. כל מוסד יישם עקרונות אלה תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות בתקנונו, בהתחשב בסוגו, אופיו וצרכיו המיוחדים.

העקרונות יחייבו את המוסדות להשכלה גבוהה ויהוו אחד התנאים להכרה במוסד כמוסד להשכלה גבוהה, להסמכת מוסד מוכר להעניק תואר מוכר וכן לגבי המוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת – אחד  מהקריטריונים לתקצוב.

המוסדות יעבירו הודעתם למועצה להשכלה גבוהה כי העקרונות שלהלן קבלו את אישור הרשויות המוסמכות במוסד, וזאת עד ליום 15.3.04.

המוסדות ייערכו ויישמו את השינויים במבנה הארגוני במוסד לא יאוחר מיום 1.1.05, תוך שיעבירו את הצעתם לתיקון מסמכי האגד שלהם לאישור המועצה להשכלה גבוהה לא יאוחר מיום 15.6.04. נושאי משרה מכהנים יוכלו להמשיך בתפקידם עד לתום תקופת הכהונה, בכפוף לכך שיתר ההוראות הרלוונטיות לגביהם, לרבות הארכת תקופת הכהונה, העברה מתפקיד והגדרת הסמכויות, תהיינה בהתאם למסמכי האגד המתוקנים של המוסד, על פי העקרונות שלהלן.

להלן עקרונות המבנה הארגוני של האוניברסיטאות:

לניהולם של מוסדות להשכלה גבוהה בכלל, ושל אוניברסיטאות בפרט, יש צורך בהיררכיה ניהולית ואקדמית ברורה. ראש אחד ברור הכפוף לגוף הציבורי, ואחראי למערכת בעלת סמכות ואחריות של ממלאי התפקידים הכפופים לממונים עליהם. כל פעולה חייבת להיעשות תוך הסכמה מפורשת של היררכיה ניהולית ברורה זו. פעילות המוסד תעשה במסגרת יישום העקרונות, ותאפשר שונות לכל מוסד בהתאם לתנאיו וצרכיו המיוחדים

ולהתמחות האקדמית שלו.

א.  כללי

(א)    המבנה הארגוני ודפוסי העבודה של האוניברסיטה יהיו על בסיס המטרות ויעדי הפעולה העיקריים של המוסד.

(ב)      המטרות העיקריות של האוניברסיטה, הן אלו: הוראה אקדמית לסטודנטים; מחקר;             הכשרת עתודה אקדמית למחקר והוראה. האוניברסיטה תוכל לקיים גם פעילויות לא אקדמיות בתנאי שהפעילות האקדמית שלו תהיה הפעילות העיקרית באופן משמעותי, הן מבחינת היעדים והן מבחינת היקף הפעילות הכלכלית. האוניברסיטה המתוקצבת ע"י ות"ת, תהיינה קיומן של פעילויות לא אקדמיות כאמור, כפופות לאישור ות"ת.

(ג)     בכל אוניברסיטה יהיה תקנון, אשר יהווה את המסמך העליון של המוסד, בו יפורטו  מטרותיו ויעדיו, כפי שנקבעו על-ידי מוסדותיו המנהלים, וכן המבנה הארגוני ודפוסי הפעולה של המוסד בהתאם לעקרונות שלהלן, ולא יהיה למוסד מסמך התאגדות אחר שיסתור אותו.

 

 

 ב. מוסדות ונושאי משרה

לכל אוניברסיטה להשכלה גבוהה יהיו, בין היתר, המוסדות הבאים:

(1)   מוסדות מנהלים:

(א)  חבר הנאמנים

(ב)  הוועד הפועל/המנהל

(2) מוסדות אקדמיים:

(א)    סנאט

(ב)   מערכת לבקרת איכות אקדמית

(3) מוסדות ביקורת

(א)    רואה חשבון

(ב)    ועדת ביקורת

(ג)     מבקר כאמור בסעיף 15א לחוק המועצה להשכלה גבוהה

(ד)    נציב קבילות סטודנטים

בכל אוניברסיטה יכהנו נושאי המשרה הבאים:

(1) נשיא

(2) משנה לנשיא לעניינים אקדמיים/ או רקטור

(3) מנהל כללי

(4) דיקנים ו/או ראשי יחידות אקדמיות

אין מניעה לכנות את נושאי המשרה המפורטים לעיל בשמות אחרים ובלבד שיתקיימו בתאגיד מוסדות אלה ונושאי תפקידים אלה בהתאם לעקרונות המבנה הארגוני.

ג. המוסדות המנהלים

ג.1.    חבר הנאמנים

   חבר הנאמנים הוא הגוף העליון/ הרשות העליונה של המוסד.

חבר הנאמנים יורכב מאישים מהארץ ומחו"ל שיש להם עניין בפיתוחו וקידומו של המוסד.

שיעור הייצוג של הסגל האקדמי, המנהלי, הטכני והאחר של המוסד, לרבות הנשיא והמשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, לא יעלה על 20% מכלל החברים (להלן: "גורמי הפנים"). חברי ועדי הסגל האקדמי, המנהלי והטכני לא יהיו חברים כל עוד הם חברים בוועדי הסגל.

יתר החברים, יהיו נציגי ציבור הפעילים בתחומי העשייה הציבורית, הכלכלית, החברתית, התרבותית, החינוכית והמדעית, לרבות אקדמיים בעלי שם בארץ ובעולם, שאינם נציגי גורמי הפנים או החוץ. המספר המקסימלי של חברי חבר הנאמנים והיחס בין מספר חברי חבר הנאמנים שהם תושבי ישראלי ותושבי חו"ל יקבעו בתקנון המוסד. הוועד הפועל יקבע את היחס המתאים בין מספר חברי חבר הנאמנים תושבי ישראל ובין תושבי חו"ל, תוך שמירה על איזון בין שתי הקבוצות.

יו"ר חבר הנאמנים ייבחר ע"י חבר הנאמנים מבין נציגי הציבור החברים בו , בהתייעצות עם יו"ר הוועד הפועל ועם הנשיא.

סמכויות חבר הנאמנים, תכלולנה, בין היתר, את הסמכויות כדלקמן: מעקב אחר פעילות המוסד; המלצות למוסדות המוסד, דיון בדו"חות שיוגשו לו על ידן, טיפוח קשרי החוץ של המוסד, גיוס תרומות, אשרור מינוי הנשיא, אשרור מינוי יו"ר הועד הפועל, אשרור התקציב השנתי, אשרור התוכנית הרב שנתית, קביעת שכרם של נושאי המשרה הציבוריים, מינוי רו"ח וקביעת שכרו ומינוי וועדת הביקורת,  אשרור הדו"חות הכספיים ואשרור תיקונים בתקנון/ חוקת המוסד.

חבר חבר הנאמנים יפעל בנאמנות, במסירות וביושרה למילוי תפקידו ויעשה לקידומו ופיתוחו של המוסד במסגרת תקנונו ותכניותיו, ישתתף בקבלת החלטות ללא משוא פנים וימנע ממעשים או מחדלים הנוגדים את האינטרסים של המוסד.

חבר חבר הנאמנים יחויב כלפי המוסד חובת אמונים, חובת זהירות, ינהג כלפי המוסד בתום לב ויפעל לטובתו. לעניין חובות אלו יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיפים 252- 257 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

ג.2.   הוועד הפועל/המנהל

הועד הפועל אחראי על התווית מדיניות המוסד, קביעת האסטרטגיה, פיקוח על המבנה הארגוני תאגידי של המוסד, וכן פיקוח על ניהול ענייני המוסד ונכסיו.

הוועד יהיה גוף אופרטיבי, פעיל וזמין והרכבו ומספר חבריו יבטיחו את מילוי המשימות שיוטלו עליו במהירות וביעילות.

מספר חברי הוועד הפועל לא יפחת מ-9 ולא יעלה על 25.

הרכב הוועד הפועל יהיה כדלקמן:

1)       הנשיא והמשנה לנשיא לעניינים אקדמיים יהיו חברים מכוח תפקידם.

2)                שיעור הייצוג של הסגל האקדמי הבכיר לרבות המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, יעמוד על    20%      מכלל החברים. לא יכהנו "גורמי פנים" נוספים בוועד הפועל . נציגים אלה יוצעו      במשותף ע"י      הסנאט והנשיא מתחומי התמחות שונים, ובלבד שאינם נושאי תפקיד מנהלי           במוסד, לרבות דיקן.      חברי ועדי הסגל האקדמי, המנהלי והטכני לא יהיו חברים, כל עוד הם       חברים בוועדי הסגל.

3)       יתר החברים יהיו נציגי ציבור פעילים בתחומי התרבות והחברה, המדע, הכלכלה, הטכנולוגיה,      התקשורת, התעשייה וכיו"ב, אשר אינם מבין נציגי גורמי הפנים או החוץ.

נציגי הציבור בוועד הפועל ייבחרו ע"י ועדת חיפוש כדלקמן:

הוועד הפועל יבחר מקרב חבריו ועדת חיפוש שתהיה מורכבת מ-5 או 7 חברים  כלהלן:

א) בראש ועדת החיפוש יעמוד יו"ר הוועד הפועל.

ב) 2-1 חברים, בהתאמה, מקרב נציגי הסגל האקדמי הבכיר בוועד הפועל.

ג)  4-3 חברים, בהתאמה, מקרב נציגי הציבור.

ועדת החיפוש מוסמכת לאתר ולהציע לועד הפועל מועמדים מתאימים לכהן כחברים בו. המועמדים שיוצעו, ייצגו תחומי התמחות שונים לפי צרכי המוסד. הוועדה תגיש המלצותיה לאישור הוועד הפועל.

שיעור תושבי ישראל בקרב החברים לא יפחת מ-85%.

יו"ר הוועד הפועל ייבחר ע"י הוועד מבין נציגי הציבור החברים בו, שאינם מבין נציגי גורמי החוץ או הפנים ויהיה תושב ישראל.

חבר הוועד הפועל יפעל בנאמנות, במסירות וביושרה למילוי תפקידו כחבר הוועד הפועל ויעשה לקידומו ולפיתוחו של המוסד, במסגרת חוקתו, תקנונו ותוכניותיו, ישתתף בקבלת החלטות ללא משוא פנים וימנע ממעשים או ממחדלים הנוגדים את האינטרסים של המוסד.

חבר הוועד הפועל יחויב כלפי המוסד חובת אמונים, חובת זהירות, ינהג כלפי המוסד בתום לב ויפעל לטובתו. לעניין חובות אלו יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיפים 252- 257 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

בין יתר סמכויות הוועד הפועל, תכללנה הסמכויות הבאות: פיקוח על ניהול ענייני המוסד ונכסיו; מינוי הנשיא והעברתו מכהונה (כמפורט להלן), בכפוף לאשרור חבר הנאמנים; פיקוח על אופן פעילותו של הנשיא ומילוי תפקידיו; קביעת תקנון/ חוקת המוסד ואישור שינויים בהם, בכפוף לאשרור חבר הנאמנים; אישור תקציבי המוסד; אישור הדו"חות הכספיים; אישור הקמת יחידות אקדמיות ושינויים בהן; אישור תוכניות הפיתוח של המוסד; אישור כללים למינוי נושאי משרה בכירים (למעט הרקטור והדיקנים, לגביהם יש התייחסות בנפרד במסמך זה), קביעת תנאי העבודה והשכר של נושאי המשרה השכירים והעובדים בתאגיד; מינוי מורשי חתימה; מינוי רואה החשבון של המוסד ומינוי מבקר המוסד ורשות למנות ועדת קבע שתפעל מטעמו, בגבולות סמכויותיו, למימוש מטרותיו, יעדיו ותוכניותיו של המוסד.

בישיבות הוועד הפועל בענייני שכר ותנאי עבודה של מי מעובדי התאגיד (לרבות: הסגל האקדמי, סגל מינהלי וטכני, או עובד אחר של המוסד) לא ישתתפו ולא יצביעו בעלי עניין המועסקים במוסד.

לוועד הסמכות השיורית בכל ענייני המוסד שלא הוקנו במפורש בחוקה או בתקנון לרשות אחרת של המוסד. למעט הסמכות השיורית האקדמית שתהא ברשות הרקטור.

הוועד יתכנס לישיבות רגילות לפחות 6 פעמים בשנה. המניין החוקי הדרוש בישיבות יהיה לפחות 60% מכלל חבריו.

ד. המוסדות האקדמיים

האוטונומיה האקדמית חייבת לבוא לידי ביטוי בקיום גופים אקדמיים האחראים על הפעילות האקדמית ועל קביעת סטנדרטים אקדמיים. ללא אישורם של הגופים האקדמיים המתאימים, אין למנות מינוי אקדמי או לאשר תוכניות לימודים.  החלטות הגופים האקדמיים, המחייבות הוצאות כספיות, טעונות קבלת אישור הוועד הפועל.

בר המוסדות האקדמיים יפעל בנאמנות, במסירות וביושרה למילוי תפקידו ויעשה לקידומו ופיתוחו של המוסד במסגרת תקנונו ותכניותיו, ישתתף בקבלת החלטות ללא משוא פנים וימנע ממעשים או מחדלים הנוגדים את האינטרסים של המוסד.

בר המוסדות האקדמיים יחויב כלפי המוסד חובת אמונים, חובת זהירות, ינהג כלפי המוסד בתום לב ויפעל לטובתו. לעניין חובות אלו יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיפים 252- 257 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

הסנאט

סנאט הוא הגוף האקדמי העליון של האוניברסיטה. הסנאט יורכב מנושאי תפקידים מכוח תפקידם, מחברים

נבחרים של הסגל האקדמי (מקרב הפרופ' מן המניין, הפרופ' החברים והמרצים הבכירים), ונציג הסטודנטים.

הסנאט ייבחר לפי כללים שייקבעו בתקנון המוסד והוא יהיה במבנה ובגודל המאפשר תפקוד יעיל – עד 71 חברים. המשנה לעניינים אקדמיים יעמוד בראש הסנאט.

חברי ועדי הסגל האקדמי לא יהיו חברים בסנאט כל עוד הם חברים בוועד סגל אקדמי.

במסגרת סמכויותיו, בכפוף לסמכויות הוועד הפועל בעניינים בעלי השלכות כספיות, ידון הסנאט ויחליט בין יתר, בנושאים העיקריים הבאים: קביעת תקנות אקדמיות, קידום ההוראה והמחקר ושמירה על רמתם, עידוד המצוינות בהוראה ובמחקר, הכוונה אסטרטגית של יעדי הפיתוח האקדמי, הצעת תוכניות לימודים חדשות ויחידות אקדמיות חדשות, ושמירה על נורמות מקצועיות ואתיות של הסגל האקדמי. המלצה בפני הוועד הפועל או הנשיא לאשר קוד אתי וכללים להתנהגות הסגל האקדמי. הסנאט רשאי למנות ועדות משנה שתפעלנה מטעמו, לרבות ועדת מינויים אקדמיים וועדת מחקר.

לא תתקבלנה החלטות הסנאט, המחייבות הוצאות כספיות, ללא אישור הוועד הפועל.

הסנאט רשאי למנות ועדה מרכזת שתפעל מטעמו ולהאציל לה מסמכויותיו.

ה. נושאי משרה בכירים

נושאי משרה בכירים יפעלו בנאמנות, במסירות וביושרה למילוי תפקידם ויעשו לקידומו ופיתוחו של המוסד במסגרת תקנונו ותכניותיו, ישתתפו בקבלת החלטות ללא משוא פנים וימנעו ממעשים או מחדלים הנוגדים את האינטרסים של המוסד

נושאי המשרה יחויבו כלפי המוסד חובת אמונים, חובת זהירות, ינהגו כלפי המוסד בתום לב ויפעלו        לטובתו. לעניין חובות אלו יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיפים 252- 257 לחוק החברות,    התשנ"ט-1999.

ה.1.    הנשיא

בראש האוניברסיטה יעמוד נשיא, אשר ינהל את ענייני המוסד במסגרת הסמכויות שהוענקו לו בתקנון וישא באחריות כלפי הוועד המנהל, לניהולו, רמתו ואיכותו של המוסד.

לצורך בחירת הנשיא תוקם ועדת חיפוש שתמונה ע"י הוועד הפועל. ועדת החיפוש תורכב מ- 9 חברים כדלקמן:

(1)     6 אנשי ציבור שיומלצו ע"י הוועד הפועל, בכללם יו"ר הוועד – הפועל.

(2)     3 נציגים של הסנאט שיומלצו ע"י מועצת הסנאט ויאושרו ע"י הוועד הפועל.

לא יהיו חברים בוועד החיפוש הנשיא היוצא ומועמד למשרת הנשיא. תוקם ועדת חיפוש לקראת כל תקופת כהונה של נשיא, לרבות הארכות תקופת כהונה של נשיא מכהן.  ועדת החיפוש תמליץ לפני הוועד הפועל על מועמד לכהונת הנשיא. הוועדה מוסמכת להמליץ בפני הוועד הפועל על מינוי נשיא מקרב אנשי האקדמיה או שלא מקרבם. לא אישר הוועד הפועל את המועמד, תמליץ ועדת החיפוש על מועמד אחר בפני הוועד הפועל.
חבר הנאמנים יאשרר את מינוי הנשיא.
הנשיא יהיה אזרח ותושב ישראל מתחילת כהונתו.
הוועד הפועל רשאי על יסוד פניה החתומה ע"י 1/3 מכלל חבריו, ולאחר ששמע את הנשיא, להחליט ברוב של 2/3 מחברי הוועד הפועל, לסיים את כהונת הנשיא.
הנשיא יועסק באוניברסיטה במשרה מלאה היא תהיה מקום עבודתו היחיד.
תפקידיו העיקריים של הנשיא יהיו כדלקמן: אחריות בפני הוועד הפועל על מכלול תחומי פעולתו של המוסד ועל השגת מטרותיו ויעדיו; אחריות לביצוע החלטות שנתקבלו ע"י חבר הנאמנים והוועד הפועל; ייזום והכנה לאישור וריכוז את התכניות לקידום המוסד ולפיתוחו; חברות מכוח תפקידו בחבר הנאמנים, בוועד הפועל, בוועדת הקבע, בסנאט ובוועדה המרכזת; עמידה בראש ועדת החיפוש שתציע מועמד למשנה הנשיא לעניינים אקדמיים; הצעה לאישור  הוועד הפועל למינוי סגניו, מנכ"ל, יועץ משפטי וראש מנהל כספים.

 ה.2. המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים (רקטור)

בכל אוניברסיטה, יהיה משנה לנשיא לעניינם אקדמיים/רקטור. המשנה לנשיא לעניינם אקדמיים מופקד על העניינים האקדמיים של המוסד ובידיו כל הסמכויות בעניינים האקדמיים שהעניקה לו החוקה או התקנון, התקנות האקדמיות, או שהואצלו לו על ידי הנשיא. המשנה לעניינים אקדמיים כפוף לנשיא.

נושאים אקדמיים טהורים הנמצאים בסמכות הסנאט ווועדותיו, כגון קידום אנשי סגל או החלטות אקדמיות שאין בהן השלכות תקציביות יהיו באחריות המשנה לעניינים אקדמיים.

המשנה לעניינים אקדמיים ייבחר על ידי הסנאט, מבין הפרופ' מן המניין של המוסד, וזאת בהמלצת ועדת חיפוש שתורכב מ-7 חברים (6 יבחרו ע"י הסנאט מבין חבריו) שבראשה יעמוד הנשיא. החלטות ועדת החיפוש והמלצותיה יתקבלו ברוב קולות חבריה ובלבד שהרוב יכלול את הנשיא.

הסנאט רשאי להחליט על סיום כהונת המשנה לעניינם אקדמיים לאחר ששמע את המשנה לנשיא, בהחלטת רוב של 2/3 מחברי הסנאט, לאחר שקבלו הצעה כאמור משליש החברים בסנאט.

התקבלה ההצעה לסיום הכהונה מהנשיא, רשאי הסנאט להחליט על סיום כהונת המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, ברוב של חברי הסנאט.

על אף האמור לעיל, מוסד שיתקיים בו מבנה ניהולי היררכי, לפיו מינוי המשנה לעניינים אקדמיים/הרקטור והעברתו מתפקידו הינם בסמכותו של נשיא המוסד, וכן מוסד בו מינוי והעברה מכהונה כאמור כפופים לאישור הוועד הפועל של המוסד, יהיה רשאי לקבוע בתקנונו מבנה כאמור והוא ייחשב כעומד בעקרונות הרלוונטיים, על ההשלכות האקדמיות והתקציביות שיש לכך.

המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים יהיה יו"ר הסנאט, יו"ר הוועדה המרכזת, יו"ר ועדת המינויים האקדמיים העליונה ויו"ר ועדת החיפוש לבחירת דיקני הפקולטות ויהיה חבר, מכוח תפקידו, בחבר הנאמנים, בוועד הפועל ובוועדת הקבע.

המשנה ידווח לסנאט ולנשיא באופן שוטף על פעילות המוסד בתחומי ההוראה והמחקר ויקיים התייעצות שוטפת עם הנשיא בכל עניין הדרוש לקידום ענייני ההוראה והמחקר.

ה.3.    דיקנים

הדיקן מופקד על ניהול הפקולטה מבחינה אקדמית, מנהלית ומשקית וייצג את הפקולטה לפני כל רשויות המוסד.

דיקני הפקולטות יבחרו לתקופת כהונה בת 4 שנים, עם אפשרות לשוב ולהיבחר לתקופת כהונה אחת נוספת בלבד (של עד 4 שנים נוספות). לצורך בחירת הדיקן תוקם ועדת חיפוש ע"י הנשיא, שתורכב מ-7 חברים: בראשה יכהן המשנה לעניינים אקדמיים, 4 חברים מתחומי התמחות שונים אשר ייבחרו ע"י מועצת הפקולטה ו-2 חברים שימונו ע"י המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים בתיאום עם הנשיא. החלטת ועדת החיפוש תתקבל ברוב קולות, ובלבד שהרוב יכלול את יו"ר הוועדה.

החלטת הוועדה תובא כהמלצה לאישור מועצת הפקולטה בהתייעצות עם הנשיא. על כתב המינוי של הדיקן יחתמו במשותף הנשיא והמשנה לעניינים אקדמיים.

בין השיקולים המרכזיים בבחירת הדיקן, יכללו כישוריו הניהוליים.

על אף האמור לעיל, מוסד שיתקיים בו מבנה ניהולי היררכי, לפיו מינוי דיקני הפקולטאות וראשי בתי הספר והעברתם מתפקידם יהיו בסמכותו של נשיא המוסד, יוכל לקבוע בתקנונו מבנה כאמור והוא ייחשב כעומד בעקרונות הרלוונטיים, על ההשלכות האקדמיות והתקציביות שיש לכך.

הדיקן כפוף למשנה לנשיא לעניינם אקדמיים עם זיקה ישירה לנושאי תפקידים אחרים המוסד, לפי העניין. הדיקן יקיים עם המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים התייעצויות שוטפות וידווח לו ולנשיא שנתית על פעילות הפקולטה.

הדיקן, מכוח תפקידו, יכהן בין היתר, כיו"ר מועצת הפקולטה, חבר הסנאט, חבר הוועדה המרכזת (אם קיימת במוסד) ויו"ר ועדת המינויים של הפקולטה.

ו.   עצמאות התאגיד

תקנון התאגיד ואופן פעילותו יבטיחו את העצמאות האקדמית והמנהלית ואי-התלות של המוסד מכל גוף ציבורי או אחר, חיצוני או פנימי, כמפורט בהוראות אלה ובתקנון.

במקרים בהם קמה האוניברסיטה מתוך גוף אחר, אקדמי או לא-אקדמי, תהיה הפרדה מלאה –   משפטית, ניהולית ונכסית, הלכה למעשה, בין התאגיד המקיים את המוסד האקדמי לבין אותו גוף חיצוני אחר, לרבות הפרדה במוסדות המנהלים, נושאי המשרה הציבוריים (לרבות יו"ר חבר הנאמנים ויו"ר הוועד המנהל) ונושאי המשרה השכירים (לרבות: הנשיא/ראש המוסד, משנה/סגנים (אקדמי,     מנהלי או אחר), מנהל כספים/חשב ומנהל כוח אדם, רואה החשבון, היועץ המשפטי ומבקר הפנים).

ז. תקציב התאגיד

ז.1.    תקציב התאגיד

על תקציב התאגיד יחולו ההוראות הבאות:

(א)     תקציב התאגיד יהיה לשנת לימודים אקדמית.

(ב)     המוסד יפעל במסגרת תקציבו וימנע מגירעונות.

(ג)      התקציב יוכן על ידי הנשיא ויובא לאישור הוועד הפועל.

(ד)      הגשת התקציב, הפעילות במסגרתו והגשת הדיווחים הכספיים יהיו בהתאם להנחיות ות"ת כפי שיפורסמו מעת לעת.

ז.2.     כספי מדינה

על קבלת כספי מדינה על ידי תאגיד להשכלה גבוהה יחולו ההוראות הבאות:

(א) התאגיד לא יקבל כספי מדינה במישרין או בעקיפין מכל גורם שהוא, לרבות משרדי ממשלה, תאגידים סטטוטוריים, רשויות מקומיות מוניציפליות, המוסדות הלאומיים וכל גוף מתוקצב או נתמך אחר כמשמעותם בחוק יסודות התקציב. הוראה זו לא תחול על מוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על-ידי הות"ת ומוסדות להכשרת עובדי הוראה מתוקצבים על-ידי משרד החינוך, לגבי תקצוב הות"ת או משרד החינוך לפי העניין.

(ב)  התאגיד יוכל להתקשר עם הגורמים המפורטים בסעיף קטן (א) בהסכם למתן שירותים מוגדרים שאינם הוראה אקדמית לקראת תארים אקדמיים, בהתאם להנחיות ות"ת (ות"ת תוכל לאשר מראש לתאגיד המתוקצב על ידה התקשרות עם הגורמים המפורטים בסעיף קטן (א) למתן שירותים להוראה אקדמית לקראת תארים אקדמיים, בנסיבות חריגות ועל פי שקול דעתה).

(ג) התאגיד לא יקבל תרומה בעין מהגורמים המפורטים בסעיף קטן (א), אלא אם שיקול הדעת הבלעדי באשר לשימוש בתרומה יהיה לתאגיד.

(ד) התאגיד ימסור דיווח על התקשרויות ותרומות כאמור לות"ת.

ח.  הפסקת פעילות התאגיד

(א)     הפסקת פעילותו של מוסד להשכלה גבוהה תהיה בהחלטה של המועצה להשכלה גבוהה על ביטול ההכרה של התאגיד או בהחלטה של המוסד על הפסקת פעילות מרצון.

(ב)      הפרוצדורה לביטול ההכרה תהיה כקבוע בסעיפים 18-20 לחוק המועצה להשכלה גבוהה ובכללי המועצה להשכלה גבוהה (ביטול הכרה במוסד מוכר) תשמ"ח-1988.

(ג)         הוחלט על הפסקת פעילותו של תאגיד להשכלה גבוהה, יבטיח התאגיד את סיום הפעילות האקדמית של הסטודנטים הרשומים בו.

(ד)           עם הפסקת פעילותו של מוסד המתוקצב על-ידי ות"ת, תועבר יתרת נכסיו למוסד ציבורי אחר להשכלה גבוהה, כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, אשר ייקבע על-ידי ות"ת.

(ה)       עם הפסקת פעילותו של מוסד חוץ-תקציבי, תועבר יתרת נכסיו למוסד ציבורי אחר להשכלה גבוהה, כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, אשר ייקבע מוסדות התאגיד.

ט. שינוי מסמכי האגד

(א)       כל הצעה לשינוי מסמכי האגד תוגש למועצה להשכלה גבוהה לשם קבלת הערותיה.

(ב)           הערות המועצה יובאו בפני הרשויות המוסמכות של המוסד לפני הדיון בהצעת השינוי.

(ג)         עם אישור רשויות המוסד כאמור בסעיף קטן (ב), יובאו מסמכי האגד של המוסד לידיעת המועצה להשכלה גבוהה.