25/11/03

דו"ח ועדת המשנה של המועצה להשכלה גבוהה לבדיקת סוגיית מוסדות להשכלה גבוהה לכוונת רווח במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל – החלטת מועצה מישיבתה מיום מיום 25.11.2003

המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדה – בראשותו של פרופ' שלמה גרוסמן – לבדיקת סוגיית מוסדות להשכלה גבוהה לכוונת רווח במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.

המועצה מאמצת את המלצות הוועדה ומחליטה:

  1. שלא לאפשר קיומם של מוסדות להשכלה גבוהה לכוונת רווח במדינת ישראל. בקשות לפתיחת מוסדות ישראלים להשכלה גבוהה לכוונת רווח, אם וכאשר יוגשו, יידחו על הסף.
  2. גופים אשר יבקשו להפוך למוסדות להשכלה גבוהה יפעלו כמלכ"ר ויתאגדו כעמותה או כחברה לתועלת הציבור, בהתאם להנחיות התאגידיות של מינהל המועצה וות"ת.
  3. כאשר תוגש בקשה של גוף הפועל  כמלכ"ר (עמותה או חברה לתועלת הציבור) המבקש להקים מוסד להשכלה גבוהה תוך התקשרות עם תאגיד הפועל לכוונת רווח, יוחלט בשלב ראשון אם ניתן להגדיר גוף זה כמוסד לכוונת רווח בהתאם למבחנים שייקבעו. אם התשובה תהיה חיובית, אזי תידחה הבקשה על הסף. אם לאו – תיבדק הבקשה בהתאם לפרוצדורות המקובלות.