09/07/02

דו"ח ועדת המשנה של המועצה להשכלה גבוהה לבדיקת סוגיית מוסדות להשכלה גבוהה לכוונת רווח במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל – החלטת מועצה מישיבתה 9.7.2002

המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לבטל  את החלטת המועצה מס' 125/8 מיום 26.7.1994 שעניינה מוסדות להשכלה גבוהה למטרות רווח.

  1. המועצה להשכלה גבוהה מחליטה להקים ועדה לבדיקת מכלול הנושאים הקשורים לסוגיית מוסדות להשכלה גבוהה למטרות רווח.
  2. עד לקבלת המלצות הוועדה האמורה ולקבלת החלטות, המועצה מחליטה שלא לאפשר הגשה של בקשות לפתיחת מוסדות להשכלה גבוהה למטרות רווח.