26/07/94

מוסדות להשכלה גבוהה לכוונת רווח – החלטת מועצה מיום 26.7.1994

המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצות ועדת המשנה בראשות השופטת שושנה נתניהו מחודש יולי כפי שהן מובאות בסעיף 4 של הדו"ח על כל סעיפיו. יחד עם זאת מבקשת המועצה לפנות לעו"ד שלגי ולבקש ממנו חוות דעת משפטית ספציפית למשמעותו של סעיף 21 ג' לחוק המועצה לצורך בחינת אפשרות להעניק למוסד הכרה זמנית ו/או מותנית והאפשרות שמוסד כזה יעניק תואר אקדמי במשך תקופת ההכרה הזמנית שניתנה.

סעיף 4 בהמלצות ועדת השופטת נתניהו:
א. דרישות סעיף 15 לחוק המועצה להשכלה גבוהה בדבר אי התלות האקדמית של המוסד, תחולנה על מוסד להשכלה גבוהה למטרת רווח שקיבל היתר ולא רק על מוסד מוכר (כאמור בסעיף 15).
ב. הכרה במוסד תהיה רק הכרה זמנית ומותנית בכך שהמוסד יקיים אחרי כללי המועצה וישמור על רמה אקדמית נאותה.
ג. כדי לעקוב אחרי קיומם של התנאים הנ"ל, תמנה המועצה לכל מוסד ועדה מתמדת שתלווה אותו מיום מתן ההיתר ובמשך כל תקופת קיומו של המוסד. תפקיד הוועדה המלווה יהיה לפקח על ולבקר את הרמה האקדמית של המוסד מעת לעת. הכרב הוועדה יוכל להיות נתון לשינויים.
ד. הוועדה מלווה תדווח למועצה על ממצאיה בדבר על פגיעה שהתהוותה ברמתו האקדמית של המוסד, וכן גם לגבי פגיעה שהוועדה צופה את התהוותה. הדו"ח יתבסס על ממצאי הפיקוח והבקרה של הוועדה המלווה ויתייחס לכל תחומי הפעילות של המוסד, כולל: התייחסות לבצוע תכניות הלימודים המאושרות, חתך הקבלה של התלמידים, בדיקת דוגמאות של בחינות וציונים, טיב ההוראה (כולל שמיעת מדגם של הרצאות ושיחות עם תלמידים ומורים לפי הצורך).
ה. המוסד ימסור לוועדה המלווה, לפני ראשיתה של כל שנה אקדמית את תכנית הלימודים, רשימת המורים שלהם עם ה-C.V שלהם, מספר התלמידים הרשומים, התקציב לשנה האקדמית החדשה, ודו"ח מפורט לגבי ביצוע התקציב בשנה שחלפה.
ו. הוועד המלווה תדווח למועצה על ממצאיה מדי שנה בשנה.
ז. המועצה תשקול אם להעריך הכרה במוסד, על בסיס הממצאים של הוועדה המלווה.
ח. לאור הנטל הרב שיוטל על הוועדות המלוות מציעה הוועדה למועצה לשקול את האפשרות שהמועצה תתגמל את הוועדות על עובדתן ותחייב את המוסד בהוצאה.
ט. יהיה צורך לתקן את כללי המועצה למתן היתר הכרה והסמכה להענקת תואר מוכר, או להתקין כללים מיוחדים לגבי מוסדות למטרות רווח בהתאם להמלצות."

דוח הוועדה למוסדות להשכלה גבוהה למטרות רווח בישראל – דוח השופטת נתניהו – יולי 1994