24/09/19

מועמד מטעם המל"ג לכהונה במועצת רואי החשבון – דיון חוזר

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019)

  1. בתאריך 24.9.2019, קיימה המועצה להשכלה גבוהה דיון חוזר בהחלטתה מיום 13.8.2019 בדבר המלצה על מועמד מטעם המל"ג לכהונה במועצת רואי חשבון, על פי חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955, זאת- בעקבות פניית משרד המשפטים אל המל"ג.
  2. בהתחשב במכלול החומר, קורות החיים, המלצות המוסדות ובקשת מועצת רואי חשבון ומשרד המשפטים, ולאור מעורבותה החשובה של ד"ר קרן בר חוה ברפורמה המתוכננת בלימודי החשבונאות, החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת הצוות הקבוע של מל"ג המטפל במינויים לגופים שונים להמליץ על ד"ר קרן בר חוה (מהאוניברסיטה העברית בירושלים) כמועמדת מטעם המל"ג להמשך כהונה במועצת רואי חשבון, וזאת לתקופה של שלוש שנים נוספות (דהיינו: עד סוף חודש ספטמבר 2022).
  3. החלטה זו מחליפה את החלטתה הקודמת של המל"ג בנושא מיום 13.8.2019.