29/01/20

מורשי חתימה במינהל התאגיד (ינואר 2020) – מסמך מס' 4640

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב-29.1.20 דנה ות"ת בעדכון מורשי חתימה לתקציב מינהל תאגיד המל"ג והות"ת ובעניין מורשי חתימה לחתימה על בקשות לחשבות משרד החינוך ו/או לחשב הכללי, להקצאת כספים למוסדות להשכלה גבוהה , למינהל מל"ג/ות"ת ולמוטבים אחרים,  והיא מחליטה לעדכן את החלטתה כדלקמן:

ות"ת מחליטה כדלקמן:

הסדר הרשאות חתימה מעודכן ליום 29.1.2020

 1. מורשי חתימה של תקציב מינהל תאגיד המל"ג/ות"ת
 2. מורשי חתימה, לחתימה על בקשות לחשבות משרד החינוך ו/או לחשב הכללי, להקצאת כספים למוסדות להשכלה 2 גבוהה, למינהל מל"ג/ות"ת ולמוטבים אחרים.

 

 1. מורשי חתימה לתקציב מינהל תאגיד המל"ג/ות"ת

ות"ת מחליטה להסמיך את מורשי החתימה במינהל מל"ג/ות"ת כדלהלן:

 • על התחייבויות, חוזים, הוראות לבנק, אישור חשבונות, ותשלומי המינהל למוטבים שונים יחתמו:
 • עד 400,000 ₪ – שני מורשי חתימה מרשימה ב.
 • מסך 400,000 ₪ ועד לסך 650,000 ₪ – מורשה אחד מרשימה א, ומורשה אחד מרשימה ב.
 • מעל 650,000 ₪ – שני מורשי חתימה מרשימה א.

 

 • תשלום משכורות ותשלומים נלווים לשכר לרשויות המס, תשלום למינהלת הגמלאות- שני מורשים    מרשימה ב'.

 

 

 

                רשימה א'                           רשימה ב'
1 יו"ר ות"ת 1 ממונה תחום מינהל וכספים
2 מנכ"ל/מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת 2 מנהלת כספים בכירה
3 סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש 3 סמנכ"ל תקצוב**
4 חשבת בכירה**

 

איוש שמי ופרטי המורשים*:

 

                  רשימה א'                      רשימה ב'
שם ת.ז. שם ת.ז.
1 פרופ' יפה זילברשץ 51940591 1 מר יוני אבן טוב 036451557
2 גב' מיכל נוימן 22244990 2 גב' אליז דולב 014296420
3 מר איתמר לוי 023747058 3 מר יניב כהן שבתאי 043231216
4 רו"ח  אביטל בלייוס 029384294

 

__________

* בכל מקום בו קיימת זכות חתימה למורשה מרשימה ב', רשאי לחתום מורשה מרשימה א'

** מורשי חתימה לצורך גיבוי (לא בשגרה)

 

 

 • על כל חוזה עבודה של עובדי ות"ת/מל"ג – יחתמו בשם המועצה להשכלה גבוהה המנכ"ל/מ"מ מנכ"ל וסמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש, ובהיעדר מנכ"ל מכהן או ממלא מקום מנכ"ל יחתום יו"ר ות"ת, כאשר על חוזה העסקה של המנכ"ל ושל סמנכ"ל למשאבי אנוש יחתום בעל התפקיד השני וכן יו"ר ות"ת.
 • ביצוע הזמנות רכש שוטפות למינהל התאגיד – מבלי לגרוע בזכויות דלעיל, לצורך ביצוע הזמנות רכש שוטפות למינהל התאגיד מנהל/ת חוזים והתקשרויות מורשה/ית לחתום על ביצוע הזמנות רכש בשם התאגיד, בגין פעולות שוטפות כגון הזמנת כיבוד קל לישיבות, חדרי ישיבות, לינה ומוניות, פרסום בעיתונות, ציוד משרדי וכד', כל זאת בסכום של עד 20,000 ₪ ובלבד שמצורפת חתימה של ממונה תחום מינהל וכספים או סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש.
 • כל מסמך/התחייבות/חוזה/יפוי כח וכו' שאינו נופל בהגדרות איזה מהסעיפים לעיל ואינו טומן בחובו משמעות כספית כלשהי – ייחתם ע"י מנכ"ל/מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת או חבר הנהלה עליו יחליט לעניין זה המנכ"ל/מ"מ מנכ"ל.
 • על הסכמים בינלאומיים ומסמכי יישום בינלאומיים – יחתמו, לאחר שקיבלו את אישור המל"ג, ובמידה ונדרש גם אישור ות"ת, והתקבל אישור משרד החוץ, שניים מתוך השלושה הבאים: יו"ר ות"ת, סיו"ר מל"ג ומנכ"ל/מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת.
 • הסכמים/חוזים יאושרו ע"י הלשכה המשפטית טרם חתימה.

 

 

 

 1. מורשי חתימה, לחתימה על בקשות לחשבות משרד החינוך ו/או לחשב הכללי, להקצאת כספים למוסדות להשכלה 2 גבוהה, למינהל מל"ג/ות"ת ולמוטבים אחרים:

 

 

                רשימה א'                           רשימה ב'
1 יו"ר ות"ת 1 סמנכ"ל תקצוב
2 מנכ"ל/מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת 2 חשבת בכירה

 

 

איוש שמי ופרטי המורשים*:

                  רשימה א'                      רשימה ב'
שם ת.ז. שם ת.ז.
1 פרופ' יפה זילברשץ 51940591 1 מר יניב כהן שבתאי 043231216
2 מיכל נוימן 22244990 2 רו"ח  אביטל בלייוס 029384294

 

 

סדר העבודה יהיה כדלקמן:

 • בקשות להקצאת כספים למוסדות להשכלה גבוהה או למוטבים אחרים-ייחתמו ע"י שני מורשי החתימה ברשימה ב' דהיינו: הסמנכ"ל לתקצוב והחשבת הבכירה.
 • בקשות להקצאת כספים למנהל מל"ג/ות"ת – ייחתמו ע"י מנכ"ל מל"ג/ות"ת והחשבת הבכירה. בהיעדר מנכ"ל מכהן או ממלא מקום מנכ"ל תחתום יו"ר ות"ת.
 • הסכמים/התחייבויות בנושאי תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה – בין ות"ת למשרדי ממשלה ורשויות ציבוריות – הסכמים/התחייבויות בין ות"ת לבין צדדים שלישיים כגון: משרדי ממשלה וכו' יחתמו ע"י 2 מבין סמנכ"ל לתקצוב, מנכ"ל, יו"ר ות"ת.

 

החלטה זו מבטלת ובאה במקום כל החלטה קודמת שקיבלה ות"ת לעניין מורשי החתימה לביצוע תקציב מנהל המל"ג/ות"ת ולביצוע תקציב ות"ת (תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה).