21/05/17

מחזור שלישי לתוכנית ההנגשה "שער לאקדמיה" למגזר הבדואי

ות"ת דנה בישיבתה ביום 21.5.17 במחזור השלישי לתוכנית ההנגשה "שער לאקדמיה" למגזר הבדואי וזאת בהמשך להחלטותיה  מיום 10.6.2015 ו25.5.2016 בנושא הפיילוט "שער לאקדמיה" בספיר   עבור החברה הבדואית בנגב.

ות"ת מחליטה לאשר הארכה של מחזור נוסף (מחזור ג') לתכנית "שער לאקדמיה" לחברה הבדואית בנגב. התכנית תופעל  במכללה האקדמית ספיר, לכ- 130 סטודנטים נוספים, בעלות של  17,898 אלפי ₪.

מקורות  התקציב הינם על בסיס החלוקה הבאה: מתוך תקציבי ות"ת הרגילים ותקציבי ות"ת לחברה הערבית מוקצים לתכנית 8,790 אלף ₪, יתרת התקציב בגובה 9,108 אלף ₪ תבוא מתוך התקציב החלטת הממשלה 2397 לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב לשנים 2017-2021.

לקראת שנת הלימודים תשע"ט ובכפוף לקביעת היעד ולמסקנות אשר יופקו מתכנית "שער לאקדמיה", תוגש לאישור ות"ת תכנית רחבה לשילוב איכותי של החברה הבדואית בנגב בהשכלה הגבוהה. בנוסף לקראת שנת תשע"ח תבחן הרחבת תכנית "רואד" להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית באופן ייחודי לחברה הבדואית בדרום.

ות"ת מביעה הערכתה מהמחויבות וההתגייסות של הנהלת המכללה האקדמית ספיר והצוות המנהלי והאקדמי שלה לביצוע הפיילוט וכן משיתוף הפעולה עם הצוות המקצועי בות"ת.