08/07/20

מיזוג המכללה האקדמית לחינוך אוהלו והמכללה האקדמית תל-חי והעברת האחריות התכנונית והתקציבית של פעילות המכללה האקדמית לחינוך אוהלו ממשרד החינוך לות"ת – מסמך מס 4742

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 8.7.20 דנה ות"ת במיזוג המכללה האקדמית לחינוך אוהלו והמכללה האקדמית תל-חי והעברת האחריות התכנונית והתקציבית של פעילות המכללה האקדמית לחינוך אוהלו ממשרד החינוך לות"ת. זאת בהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג ולסיכומים עם משרד החינוך, ובהמשך להחלטת ות"ת ומל"ג (בהתאמה) מיום 25.9.19 ומיום 12.11.2019 על אישור עקרונות המיזוג.

 

לאחר בחינת המסמכים שהובאו בפניה וחוות הדעת של גורמי המקצוע, ועל בסיס נוסח הסכם המיזוג המעודכן (מיום 14.6.20) שהוצג בפניה, מחליטה ות"ת לאשר, בהיבטים שתחת אחריותה, למכללה האקדמית תל חי ולמכללה האקדמית לחינוך אוהלו להתחיל בהליך המיזוג ביניהן, זאת בכפוף לתנאים שיפורטו להלן.

 1. החלטה זו תכנס לתוקפה רק לאחר ובכפוף לחתימת ות"ת על הסכם עם משרד החינוך להסדרת העברת התקציב הנדרש להעברת האחריות התכנונית והתקציבית של פעילות המכללה האקדמית לחינוך אוהלו ממשרד החינוך לות"ת. ההסכם יובא לאישור ות"ת טרם החתימה.
 2. המכללות תחתומנה על הסכם המיזוג המתוקן, לאחר הערות הצוות המקצועי ותעברנה העתק ההסכם החתום לפני תחילת תקופת המעבר.
 3. התקנון התאגידי המתוקן יאושר באסיפה הכללית של המכללה האקדמית תל חי בתוך 60 יום ויאושר ברשם העמותות.
 4. תוצג רשימת חברי הוועד המנהל והאסיפה הכללית של המכללה המאוחדת בהתאם להנחיות ולהנחת דעת הלשכה המשפטית במל"ג, זאת עד לתום תקופת המעבר על פי הסכם המיזוג, וכתנאי לכניסת המיזוג לתוקף.
 5. יושלמו הליכי הקצאת המקרקעין בנוגע לקמפוס אוהלו והעברת הזכויות למכללה האקדמית תל חי עד לתום תקופת המעבר.
 6. בתקופת המעבר כל סטודנט יקבל תואר מהמכללה שבה הוא למד. לאחר השלמת הליך המיזוג הסטודנטים המסיימים יקבלו תואר של המכללה המאוחדת.
 7. בתקופת המעבר תוכל המכללה האקדמית לחינוך אוהלו לרשום סטודנטים ולפתוח מחזור לימודים נוסף אחד בלבד שיחל לימודיו באוקטובר 2020.
 8. המכללה האקדמית לחינוך אוהלו אחראית לערוך גמר חשבון מלא וכדין בהתייחס לכל חובותיה ובפרט לעובדיה.
 9. במסגרת המוסד המאוחד, הקמפוס בקצרין ימשיך להתמקד וללמד את תחומי ההכשרה להוראה ויתר התחומים הקיימים והחדשים יתקיימו בקמפוס בתל חי. כל בקשה לפתיחה של תכנית לימודים בקמפוס שבו היא אינה מתקיימת כעת, תיבחן לגופו של עניין תוך התייחסות למכלול השיקולים הרלוונטיים, לרבות תכנוני, תקציבי ואקדמי.
 10. עם סיום תקופת המעבר והשלמת המיזוג בין המכללות, תסיים המכללה האקדמית אוהלו את פעילותה כמוסד להשכלה גבוהה וההכרה בה כמוסד להשכלה גבוהה תסתיים. המכללה האקדמית תל-חי המאוחדת תוסמך להעניק את התארים האקדמיים בתכניות שהמכללה האקדמית לחינוך אוהלו הייתה מוסמכת להעניק כמפורט בנספח להחלטה זו, המהווה חלק בלתי נפרד מההחלטה.

 

החלטה זו תובא לאישור המל"ג, בהיבטים שתחת אחריותה, ולאחר קיום התנאי האמור בסעיף 1.

תוצאות הצבעה

6 בעד – פה אחד

 

נספח להחלטה -תש"פ/117

עם סיום תקופת המעבר והשלמת המיזוג בין המכללות, תסיים המכללה האקדמית אוהלו את פעילותה כמוסד להשכלה גבוהה וההכרה בה כמוסד להשכלה גבוהה תסתיים. המכללה האקדמית תל-חיה המאוחדת תוסמך להעניק את התארים האקדמיים בתכניות שהמכללה האקדמית לחינוך אוהלו הייתה מוסמכת להעניק כמפורט להלן.

 1. תואר Ed "בוגר בהוראה" ב: אנגלית במסלול יסודי (א'-ו'); אנגלית במסלול הרב גילאי חד-חוגי (ג'-י'); גיל הרך במסלול הגן (לידה-שש); תנועה וצליל במסלול הגן (לידה-שש);מדעי הטבע במסלול הגן (לידה-שש);לימודים כלליים במסלול הגן (לידה-שש);יהדות במסלול היסודי (א'-ו');טבע במסלול היסודי (א'-ו');לימודים כלליים במסלול היסודי (א'-ו')ביולוגיה ומדעי הסביבה במסלול העל יסודי (ז'-י');לימודים כלליים במסלול העל יסודי (ז'-י');יהדות במסלול העל יסודי (ז'-י');לימודי ארץ ישראל במסלול העל יסודי (ז'-י');חינוך גופני במסלול הרב- גילאי חד-חוגי ;חינוך מיוחד (גילאי 6-21);מתמטיקה במסלול העל יסודי (ז'-י') חד-חוגי ;לשון במסלול היסודי (א'-ו');לשון במסלול העל יסודי (ז'-י'). תואר מוסמך בחינוך M.Ed ב:  הוראת החינוך הגופני; ניהול וארגון מערכות חינוך. תואר "מוסמך בהוראה" M.Teach במסלול העל-יסודי.
 2. בתכניות הבאות ההסמכה של המכללה האקדמית תל-חי להעניק את התארים האקדמיים בתכניות שהמכללה האקדמית לחינוך אוהלו מוסמכת להעניק תהיה בהתאם לתנאים שקבעה המועצה להשכלה גבוהה:
 • הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" (Ed) באנגלית במסלול הרב גילאי חד-חוגי (ג'-י')לתקופה זמנית, ועד פברואר 2023 .
 • הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה (Ed.) בלימודי א"י במסלול העל-יסודי (ז'-י') לתקופה זמנית ועד מאי 2021.
 • הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" (Ed.) ביהדות במסלול העל-יסודי (ז'-י') לתקופה זמנית ועד יוני 2021.
 • הסמכה להעניק תואר "מוסמך בחינוך" (Ed) בהוראת החינוך הגופני לתקופה זמנית ועד אפריל 2024.
 • הסמכה להעניק תואר "מוסמך בהוראה" (Teach) במסלול העל-יסודי לתקופה זמנית ועד מאי 2022.