23/07/13

מינוי והרכב צוות לבדיקת הארכת ההסמכה של תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בניהול ובקרה תעשייתית במתכונת חד-חוגית, המתקיימת במכללה האקדמית ספיר

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להקים צוות לבדיקת הארכת ההסמכה של תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בניהול ובקרה תעשייתית במתכונת חד-חוגית המתקיימת במכללה האקדמית ספיר.
  2. להלן הרכב הצוות המאושר:
  • פרופ' דרור צוקרמן – האוניברסיטה העברית (אמריטוס)
  • פרופ' מרדכי מורטון פוזנר – בית הספר הגבוה לטכנולוגיה, ירושלים
  • גב' שרון שחם – מרכזת הצוות