19/07/16

מינוי ועדה לשיפוט ההצעות להפעלת מסגרת אקדמית ביישוב ערבי – בהמשך לקול הקורא בנושא

בישיבתה שהתקיימה ביום י"ג בתמוז תשע"ו (19.7.2016) ובהמשך לדיונים בנושא שהתקיימו במל"ג וות"ת, אימצה המל"ג את המלצת ות"ת מיום 13.7.2016 בדבר מינוי ועדת שיפוט מטעם ות"ת/מל"ג לצורך בחינת ההצעות שהוגשו במסגרת הקול הקורא להפעלת מסגרת אקדמית ביישוב ערבי וגיבוש המלצות לות"ת/מל"ג, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה. בנוסף, מבקשת המל"ג לבחון אפשרות לצרף להרכב הוועדה חבר נוסף, רצוי מאחד המוסדות להשכלה גבוהה.

ההרכב שאושר הוא כלהלן:

  • ד"ר רבקה ודמני, סגנית יו"ר המל"ג – יו"ר הוועדה
  • פרופ' עזרי טרזי, חבר מל"ג – חבר
  • מר ישי פרנקל, חבר ות"ת – חבר
  • מר גדי פרנק, מנכ"ל מל"ג/ות"ת – חבר
  • ד"ר סאמר חאג'-יחיא, נציג ציבור – חבר