13/07/16

מינוי ועדה לשיפוט ההצעות להפעלת מסגרת אקדמית בישוב ערבי

ביום 13.7.16 דנה ות"ת במינוי ועדה לשיפוט ההצעות להפעלת מסגרת אקדמית ביישוב ערבי.

בהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג בנושא ולקול הקורא שפורסם, ממליצה ות"ת למל"ג על מינוי ועדת השיפוט מטעם ות"ת/מל"ג לצורך בחינת ההצעות שהוגשו במסגרת הקול הקורא וגיבוש ההמלצות לות"ת/ולמל"ג

 

להלן הרכב הוועדה:

  • ד"ר רבקה ודמני, סיו"ר מל"ג – יו"ר הועדה
  • פרופ' עזרי טרזי, חבר מל"ג – חבר
  • מר ישי פרנקל, חבר ות"ת– חבר
  • מר גדי פרנק, מנכ"ל מל"ג/ות"ת – חבר
  • ד"ר סאמר חאג'-יחיא, נציג ציבור – חבר

 

תפקיד הוועדה יהיה לבחון ולשפוט את ההצעות שהתקבלו לקול הקורא בנושא, בהתאם לאמות המידה שנקבעו בו, ולהעביר המלצותיה לות"ת ולמל"ג ככל הניתן בתחילת חודש נובמבר 2016. הוועדה תפעל בהתאם להחלטות ות"ת ומל"ג, לרבות בהתייחס לדרכי עבודתה.