28/06/17

מינוי ועדה מייעצת לות"ת לנושא מדע וטכנולוגיה קוונטיים

בדיון שהתקיים ב- 28.6.17 דנה ות"ת במינוי ועדת היגוי מייעצת לות"ת לנושא מדע וטכנולוגיה קוונטיים ואישרה את תקנון הוועדה.

 1. ות"ת מאשרת את הרכב ועדת ההיגוי המייעצת לות"ת לנושא מדע וטכנולוגיה קוונטיים כדלקמן:

פרופ' אורי סיון, הפקולטה לפיזיקה, הטכניון – יו"ר הוועדה

פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת

פרופ' ישעיהו טלמון, חבר ות"ת, הפקולטה להנדסה כימית, הטכניון

פרופ' דורית אהרונוב, בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב, האוניברסיטה העברית

פרופ' אמנון אהרוני, המחלקה לפיסיקה, אוניברסיטת בן-גוריון

פרופ' עדי אריה, הפקולטה להנדסה, בית הספר להנדסת חשמל, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' אבי פאר, המחלקה לפיסיקה, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' רועי עוזרי, הפקולטה לפיסיקה, המחלקה לפיסיקה של מערכות מורכבות, מכון ויצמן למדע

פרופ' רוני קוזלוב, המחלקה לכימיה פיזיקלית, האוניברסיטה העברית

פרופ' מוטי שגב, הפקולטה לפיזיקה, הטכניון

פרופ' עדי שטרן, הפקולטה לפיסיקה, המחלקה לפיסיקה של חומר מעובה, מכון ויצמן למדע

 

המינוי כפוף לחתימת החברים על הסדרי ניגוד עניינים.

 1. תפקידי וועדת ההיגוי:

ניסוח והמלצה על תוכנית לאומית לפיתוח התחום של "מדע וטכנולוגיה קוונטיים" במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, בהתאם לפירוט הנושאים שלהלן וסיוע בהובלת יישומה:

 • תחימה מדעית של תחומי המחקר שיש לכלול תחת "מדע וטכנולוגיה קוונטיים"
 • אפיון ותעדוף הצרכים המחקריים של הקהילה האקדמית הרלוונטית בארץ לצורך קידום התחום בחומש הקרוב, ומתוך ראייה קדימה לעשור הקרוב
 • סיוע באפיון ומציאת שותפים לקידום התחום (כגון מפא"ת, רשות החדשנות ומשרד הכלכלה, גופים פרטיים בתעשייה, פילנתרופיה וכיו"ב) וקיום קשר מדעי מול שותפים כנ"ל
 • סיוע בגיבוש המתווה התקציבי להקצאות הייעודיות לתמיכה בתחום בחומש הקרוב, כולל הקצאת המשאבים הפנימית לכל אחד מהצרכים שאותרו
 • המלצה על מנגנוני יישום רלוונטיים
 • במידת הצורך, השתתפות בפורומים הקשורים ל Quantum Flagship , ולפי הרלוונטיות בפורומים נוספים בעולם אשר ישראל תהיה חברה בהם
 • ליווי בשלבי היישום של התכנית וייעוץ שוטף ככל שיידרש
 1. המלצות וועדת ההיגוי:

וועדת ההיגוי  תעביר המלצותיה לות"ת . בנושאים שבאחריות המל"ג, תעביר וות"ת את המלצות ועדת ההיגוי למל"ג.

 1. תקנון וועדת ההיגוי

ות"ת מאשרת את תקנון וועדת ההיגוי כדלקמן:

תקנון ועדת היגוי מייעצת לות"ת לנושא מדע וטכנולוגיה קוונטיים

 1. כללי

כחלק מהתכנית הרב-שנתית להשכלה הגבוהה לשנים תשע"ז-תשפ"ב החליטה מל"ג/ות"ת, לאחר התייעצויות רחבות עם גורמים שונים במערכת האקדמית, לרכז מאמצים בפיתוח תשתיות מחקר בארבעה מוקדי מחקר משלימים.
מוקד אחד מאלו הוא מדע וטכנולוגיה קוונטיים. על מנת לגבש וליישם תכנית פעולה לקידום התחום מבקשת ות"ת למנות ועדה מייעצת מדעית, שתנסח ותמליץ על תוכנית לאומית לאקדמיה הישראלית, ושתסייע לות"ת ולצוות המקצועי בנושאים המפורטים להלן.

 1. מטרות ותפקידי וועדת ההיגוי

ניסוח והמלצה על תוכנית לאומית לאקדמיה הישראלית לפיתוח התחום של "מדע וטכנולוגיה קוונטיים" וסיוע בהובלת יישומה:

 1. תחימה מדעית של תחומי המחקר שיש לכלול תחת "מדע וטכנולוגיה קוונטיים"
 2. אפיון ותעדוף הצרכים המחקריים של הקהילה האקדמית הרלוונטית בארץ לצורך קידום התחום בחומש הקרוב, ומתוך ראייה קדימה לעשור הקרוב
 3. סיוע לצוות המקצועי של מל"ג/ות"ת באפיון ומציאת שותפים לקידום התחום (כגון מפא"ת, רשות החדשנות ומשרד הכלכלה, גופים פרטיים בתעשייה, פילנתרופיה וכיו"ב) וקיום קשר מדעי מול שותפים כנ"ל
 4. סיוע לצוות המקצועי של מל"ג/ות"ת בגיבוש המתווה התקציבי להקצאות הייעודיות לתמיכה בתחום בחומש הקרוב, כולל הקצאת המשאבים הפנימית לכל אחד מהצרכים שאותרו
 5. המלצה על מנגנוני יישום רלוונטיים
 6. ייצוג האקדמיה הישראלית באירופה בפורומים הקשורים ל Quantum Flagship , ולפי הרלוונטיות בפורומים נוספים בעולם אשר ישראל תהיה חברה בהם
 7. ליווי הצוות המקצועי במל"ג/ות"ת בשלבי היישום של התכנית וייעוץ שוטף ככל שיידרש

הוועדה תדווח לות"ת מדי רבעון לגבי התקדמות העבודה.

 1. הרכב וועדת ההיגוי

וועדת ההיגוי תורכב מאנשי אקדמיה בכירים ממגוון אוניברסיטאות המחקר הרלוונטיות ותתי התחומים

הרלוונטיים תחת "מדע וטכנולוגיה קוונטיים". בראשה יעמוד איש אקדמיה בכיר בעל רקע וניסיון בהובלת פרויקטים רחבי היקף של תשתיות מחקר. הועדה תמנה לא פחות מחמישה חברים (לרבות יו"ר הועדה)  ובתוכם לפחות חבר ות"ת אחד מכהן.

ריכוז עבודת הועדה ייעשה על ידי ממונה תחום תשתיות וקרנות מחקר מאגף תקצוב אגף אסטרטגיה ובינלאומיות בות"ת או מי מטעמו. בדיוני הוועדה ישתתף לפי הצורך נציג/ת אגף אסטרטגיה ובינלאומיות במל"ג/ות"ת, וכן יוכלו להצטרף נציגים נוספים של מנהל מל"ג/ות"ת לפי העניין והצורך.

חברי וועדת ההיגוי יקבלו כתב מינוי מאת יו"ר ות"ת.

 1. תקופת כהונה

4.1 יו"ר וועדת ההיגוי והחברים יתמנו לתקופה של 3 שנים עם אפשרות הארכה לשלוש שנים נוספות בלבד.

4.2 החלפת החברים תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת.

4.3 כהונתו של נציג ות"ת בוועדה תלויה בתקופת חברותו בות"ת, כך שתקופת כהונתו בוועדת ההיגוי תסתיים במועד סיום כהונתו בות"ת.

 1. ישיבות וועדת ההיגוי
  • וועדת ההיגוי תתכנס לפחות ארבע פעמים בשנה במועד שיקבע ע"י יו"ר וועדת ההיגוי.
  • סדר יום הישיבה ייקבע ע"י יו"ר וועדת ההיגוי בהתייעצות עם הצוות המקצועי בות"ת המרכז את עבודת הוועדה.
  • סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה 6 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
  • חבר ועדת ההיגוי יוכל להעלות הצעה לנושא לסדר היום, בהודעה ליו"ר 7 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה.
  • קוורום לקיום ישיבת וועדת ההיגוי יהיה 60% מחברי הוועדה וביניהם היושב ראש; במקרים חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, לרבות במקרים של חשש לניגוד עניינים ימלא את מקומו חבר ועדה אחר שימונה לכך ע"י היו"ר ושאין לגביו חשש לניגוד עניינים.
  • החלטות וועדת ההיגוי תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.
  • החלטות וועדת ההיגוי תהיינה מנומקות.
  • בכל ישיבה של וועדת ההיגוי יירשם פרוטוקול ובו עקרי הדיון. העתק הפרוטוקול יישלח לכל חברי הוועדה לפני מועד הישיבה הבאה, לאחר שאושר על ידי יו"ר הוועדה; לא הגיש חבר הוועדה הערה לפרוטוקול בתוך שלושה ימים מיום שליחתו, יוגש הפרוטוקול לאישור; הגיש חבר הוועדה הערה כאמור והציע בה תיקון לפרוטוקול, יקרא אותו היושב ראש בראשית הישיבה ובאין הסכמה לתיקון המוצע, יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.
  • כל פרוטוקול והחלטה, ייחתם ביד יושב ראש וועדת ההיגוי.
  • במקרים חריגים ודחופים וע"פ החלטת היו"ר שתנומק, ניתן יהיה לקבל החלטות בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני, בהתקיים שני תנאים מצטברים אלו:
   • הוועדה קיימה דיון בנושא במסגרת ישיבה, או באמצעים אלקטרונים המאפשרים דיון מקביל של כל חברי הוועדה.
   • לא הייתה התנגדות של מי מהחברים לקבלת ההחלטה באופן זה.
 1. מניעת חשש לניגוד עניינים

חברי וועדת הליווי ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין מילוי תפקידיהם האחרים, או לבין ענייניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בוועדה בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי;

בסעיף זה –

"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהחבר או קרובו מנהלים או עובדים בתפקיד ניהולי בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;

"קרוב" – בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.

חברי וועדת ההיגוי שהינם חברי סגל במוסד להשכלה גבוהה ימנעו מטיפול ולא ישתתפו בדיון ובהצבעה בנושאים הנוגעים למוסדות להשכלה גבוהה בהם הם מועסקים או פועלים, ולא יהיו אחד מבעלי התפקידים שלהלן, או תפקידים הדומים מהותית לתפקידים אלו, במוסד להשכלה גבוהה:

 • חבר הועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר וועדת הקבע וכיו"ב;
 • נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, רקטור;
 • דיקן פקולטה, דיקן מכללה וסגניהם, דיקן סטודנטים, מנהל בית ספר, ראש בית ספר, למעט בית ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;
 • בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות של אסיפה כללית של עמותה או חברה לתועלת הציבור;
 • בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל כמו ראש אגף כספים.

חברי וועדת הליווי יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.

בכל סוגייה שתעלה בנושא חשש לניגוד עניינים על החבר/ה לפנות ליועצת המשפטית של מל"ג/ות"ת.

 1. שמירה על סודיות

חברי וועדת הליווי ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות ועוד ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מינהל המועצה להשכלה גבוהה בלבד.