21/05/17

מינוי ועדת ביקורת

ות"ת מחליטה למנות ועדת ביקורת המשותפת למל"ג ולות"ת, להלן הרכב החברים:

ד"ר סאמר חאג' יחיא – יו"ר הועדה (בתוקף תפקידו כחבר מל"ג)

ד"ר  רבקה ודמני – חברת ועדה (בתוקף תפקידה כחברת ות"ת וחברת מל"ג).

פרופ' אישי טלמון – חבר ועדה (בתוקף תפקידו כחבר ות"ת)

חבר ות"ת שימונה בחודש הבא וישמש כנציג ציבור בות"ת.

ההחלטה תובא גם לאישור מל"ג.