06/01/16

מינוי ועדת ההיגוי להישגים בהייטק, ואישור תקנון

בתאריך 29.4.15 אישרה ות"ת את תכנית "הישגים להייטק" ואת הפעלתה ל – 3 מחזורים, החל מתשע"ה, וזאת מתוקף החלטת ממשלה בנושא זה מיום 23.9.14, במסגרתה הוקצה לות"ת תקציב ייעודי לטובת נושא זה בסך 50 מיליון ₪ .

תכנית "הישגים להייטק" תלווה ותפוקח ע"י ועדת היגוי מטעם ות"ת בה חברים נציגים מכל הגופים השותפים (להלן: "ועדת ההיגוי").

א. ות"ת מחליטה כי הרכב ועדת ההיגוי לתוכנית "הישגים להייטק" מטעם ות"ת יהיה כדלקמן:

 • חבר ות"ת– מר ישי פרנקל – יו"ר ועדת ההיגוי לתוכנית הישגים בהייטק.
 • סמנכ"לית אגף התקצוב – חברת ועדה.
 • הממונה על תחום חברה, קהילה ומכינות באגף התקצוב – חברת ועדה.
 • נציג בעל מומחיות וידע רלוונטיים לפעילות הוועדה – מר יהודה זיסאפל, יו"ר ונשיא קבוצת רד בינת ומייסד תכנית "אופקים להייטק" (בכפוף לחתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים) – חבר ועדה .

ב. ות"ת מחליטה לאשר את תקנון ועדת היגוי לתכנית "הישגים להייטק" כדלקמן:

 1. מטרות התכנית הן:
  1.1 להעניק הזדמנות לצעירים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, ללא נתוני קבלה ללימודים אקדמיים במקצועות המדעים המדויקים וההנדסה, אשר מתקשים לעמוד בנטל הכלכלי של הלימודים, אך נמצאו כבעלי פוטנציאל ומוטיבציה, להתקבל ללימודים אקדמיים ולרכוש תואר ראשון בהנדסה ובמדעים מדויקים במיטב המוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
  1.2 ללוות אקדמית וכלכלית את הסטודנטים לכל אורך תקופת המכינה הקדם אקדמית (9+3 חודשים) ולימודי התואר הראשון.
  "הישגים להייטק" תפעל במסגרת תכנית "הישגים" להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בפריפריה, אותה מובילה ות"ת ואשר פועלת בשותפות עם קרן גרוס וקרן קיסריה, באמצעות עמותת "אלומה" אשר זכתה במכרז להפעלת תכנית "הישגים" בשנת 2013.
  החלטת ות"ת על התכנית מצ"ב לתקנון כחלק בלתי נפרד.התכנית מלווה ומפוקחת ע"י ועדת היגוי מטעם ות"ת בה חברים נציגים מכל הגופים השותפים (להלן: "ועדת ההיגוי").
 2. מטרות ותפקידי ועדת ההיגוי
  הוועדה תתווה את מדיניות ודרכי הפעולה של תכנית "הישגים להיי טק", תתאם בין הגופים השותפים לתכנית וכן תעקוב ותפקח אחר ביצועה, והכל תוך שמירה על מסגרת התקציב המיועד לנושא. במסגרת זו הוועדה:
  2.1 תמליץ לות"ת על יעדים לתכנית ותעקוב אחר ביצועם;
  2.2 תאשר תכנית עבודה שנתית;
  2.3 תקבל דיווחים תקופתיים ממנהל התכנית;
  2.4 תאשר את מינוי מנהל התכנית לפי המלצת הגוף המפעיל;
  2.5 תאשר תכנים מקצועיים;
  2.6 תאשר צורך בביצוע מחקרים וסקרים;
 3. הרכב ועדת ההיגוי
  בוועדת ההיגוי יכהנו שישה/שבעה חברים כדלקמן:
 • יו"ר – חבר ות"ת או מל"ג;
 • עובדי מינהל מל"ג/ות"ת הרלוונטיים שימונו ע"י ות"ת;
 • עובד רלוונטי של משרד ראש הממשלה שייקבע ע"י מנכ"ל משרד ראש הממשלה;
 • עובד רלוונטי של משרד האוצר שייקבע ע"י מנכ"ל משרד האוצר;
 • עובד רלוונטי של מפעל הפיס שייקבע ע"י מנכ"ל מפעל הפיס – בכפוף לאמור להלן;
 • נציג ציבור-בעל ידע ומומחיות מיוחדים לתכנית אשר ימונה ע"י ות"ת;
 • משקיף חיצוני – ימונה ע"י הקרן לחילים משוחררים;
 • מרכז ועדת ההיגוי יהיה עובד מינהל מל"ג/ות"ת שימנה מנכ"ל מל"ג/ות"ת אשר ילווה בייעוץ המשפטי של מל"ג/ות"ת.

 

משקיף חיצוני- עובד רלוונטי של משרד הביטחון – היחידה להכוונת חיילים משוחררים שייקבע ע"י מנכ"לית הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים (ללא זכות הצבעה).

 

מנהל התכנית ונציג נוסף מטעם הגוף המפעיל ישתתפו בישיבות ועדת ההיגוי כמשקיפים (ללא זכות הצבעה).

 

חברי ועדת ההיגוי יקבלו כתב מינוי מאת יו"ר ות"ת.

 

מינוי נציג מפעל הפיס מותנה בחתימה על סיכום עם מפעל הפיס על מימון מלגות לסטודנטים בתכנית.

4. תקופת כהונה

יו"ר ועדת ההיגוי ימונה לתקופה של עד 3 שנים עם אפשרות הארכה של עד שלוש שנים נוספות בלבד, ובכפוף לכהונתו בות"ת/מל"ג. ות"ת מבקשת לציין כי יש לשקול המשך כהונה גם במקרה שתסתיים הכהונה בות"ת /מל"ג.

כהונת חבר שהינו עובד אחד הגופים השותפים מותנית בהיותו עובד של אותו גוף. חדל החבר מלהיות עובד של אחד הגופים השותפים תופסק כהונתו וימונה חבר אחר במקומו בהתאם לאמור בסעיף 4 לעיל.

כהונה של חבר על תקן נציג ציבור הנה אישית.

החלפת החברים תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת.

 

5. ישיבות ועדת ההיגוי
5.1 ועדת ההיגוי תתכנס לפחות שלוש פעמים בשנה במועד שיקבע ע"י יו"ר ועדת ההיגוי.
5.2 סדר היום לישיבה ייקבע ע"י יו"ר ועדת ההיגוי בהתייעצות עם סגן היו"ר.
5.3 קוורום לקיום ישיבת ועדת ההיגוי יהיה לפחות 3 מחברי הוועדה וביניהם היושב ראש; במקרים חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, לרבות במקרים של חשש לניגוד עניינים, ימלא סגן היו"ר את מקומו.
5.4 החלטות ועדת ההיגוי יתקבלו בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה. החלטה בדבר אישור מנהל התכנית תתקבל ברוב קולות ובכלל זה יו"ר הוועדה וסגנו.
5.5 החלטות ועדת ההיגוי תהיינה מנומקות.
5.6 בכל ישיבה של ועדת ההיגוי יירשם פרוטוקול ובו עיקרי הדיון. העתק הפרוטוקול יישלח לכל חברי הוועדה לפני מועד הישיבה הבאה, לאחר שאושר על ידי יו"ר הוועדה; לא הגיש חבר הוועדה הערה לפרוטוקול בתוך שבוע ימים מיום שליחתו, יוגש הפרוטוקול לאישור; הגיש חבר הוועדה הערה כאמור והציע בה תיקון לפרוטוקול, יקרא אותה יושב הראש בראשית הישיבה ובאין הסכמה לתיקון המוצע, יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.
5.7 כל פרוטוקול והחלטה ייחתמו בידי יושב ראש ועדת ההיגוי.

 

6. מניעת ניגוד עניינים

חברי ועדת ההיגוי ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין מילוי תפקידיהם האחרים או לבין ענייניהם האישיים ויימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בוועדה בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי;

בסעיף זה –

 

"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהחבר או קרובו מנהלים או עובדים בתפקיד ניהולי בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;

 

"קרוב" – בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.

יו"ר ועדת ההיגוי שהינו חבר סגל במוסד להשכלה גבוהה לא יצביע בנושאים הנוגעים למוסד להשכלה גבוהה בו הוא מועסק, ולא יהיה אחד מבעלי התפקידים שלהלן, או תפקידים הדומים מהותית לתפקידים אלו, במוסד להשכלה גבוהה:

 

 • חבר הועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר ועדת הקבע וכיו"ב;
 • נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, רקטור;
 • דיקן פקולטה, דיקן מכללה וסגניהם, דיקן סטודנטים, מנהל בית ספר, ראש בית ספר, למעט בית ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;
 • בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות של אסיפה כללית של עמותה או חברה לתועלת הציבור;
 • בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל כמו ראש אגף כספים.

חברי ועדת ההיגוי יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.

7. שמירה על סודיות

חברי ועדת ההיגוי יימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות ועוד ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מינהל המועצה להשכלה גבוהה בלבד.

מדי כשלוש שנים יאושרר התקנון מחדש ע"י ות"ת.