12/09/17

מינוי ועדת היגוי בין-משרדית לעניין המכינות הקדם אקדמיות

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז (12.9.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהרכב ועדת היגוי בין-משרדית לעניין המכינות הקדם אקדמיות, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 26.7.2017 היא מחליטה:

 1. למנות ועדת היגוי בין-משרדית אשר תחליף את ועדת ההיגוי שהייתה נהוגה עד כה בראשות משרד החינוך.
 2. לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
 • מנכ"ל המל"ג או מי מטעמו – יו"ר ועדת ההיגוי
 • יו"ר ועדת המומחים העליונה
 • חבר/ת ות"ת
 • הממונה על נושא המכינות באגף האקדמי במל"ג
 • ראש האגף לחינוך מבוגרים, משרד החינוך
 • ראש היחידה לסיוע נוסף, הקרן לחיילים משוחררים
 • רכז השכלה גבוהה באגף התקציבים במשרד האוצר או מי מטעמו
 • מרכזת הוועדה- מרכזת בתחום המכינות הקדם אקדמיות באגף האקדמי, מל"ג-ות"ת
 • הממונה על המכינות באגף התקציבים במל"ג-ות"ת תוזמן כמשקיפה
 • נציג התאחדות הסטודנטים יוזמן כמשקיף.