22/06/16

מינוי ועדת היגוי ואישור תקנון הוועדה להרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה בחברה הערבית

 1. בהמשך להחלטות ות"ת להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה לחברה הערבית, ובפרט החלטות ע"ב 88 ו- ע"ג 84, ולאור תום תקופת מינויים של חברי ועדת ההיגוי המלווה את התוכניות, מחליטה ות"ת על אישור ועדכון הרכב ועדת היגוי קבועה של הות"ת בנושא.

הרכב הוועדה כדלהלן:

חברי הוועדה:

………………………….          –    יו"ר הוועדה

פרופ' רוזה אזהרי,  [1]                בתוקף תפקידה כחברת מל"ג

פרופ' ג'יהאד אל סנאע,             אוניברסיטת בן גוריון

פרופ' חוסאם חאייק                 הטכניון

ד"ר אסמהאן מסרי-חרזאללה,  המרכז האקדמי אור יהודה

ד"ר טארק אבו חאמד              מכון ערבה

ד"ר תאבת אבו ראס,                מנכ"ל שותף קרן אברהם

 

משקיפים:

מר רועי אסף                           הרשות לפיתוח כלכלי וחברתי של החברה הערבית

גב' דיראן שלאבנה                   התאחדות הסטודנטים

 

מרכז הועדה:

מר ארן זינר                            מרכז הפרויקט להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית

 

 1. ות"ת מחליטה לאשר את התקנון אשר יקבע את סדרי עבודתה והרכבה של הועדה וזאת בהתאם לכללים שנקבעו ע"י ות"ת לענין ועדות המתמנות מטעמה.
  • תקנון ועדת ההיגוי להרחבת נגישות מערכת ההשכלה הגבוהה עבור החברה הערבית[2]

 

 • כללי
  • תכנית הות"ת להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה עבור החברה הערבית החלה לפעול במהלך העשור הקודם והתרחבה באופן משמעותי במסגרת התכנית הרב שנתית של השנים תשע"א-תשע"ו.
  • מטרת התכנית הינה שילוב החברה הערבית באופן איכותי ונרחב בהשכלה הגבוהה, הגדלת הייצוג של החברה הערבית הן בסוגי המוסדות והן בכלל תחומי הלימוד ובכלל רמות התואר לרבות שילוב בסגל האקדמי והמנהלי במוסדות.
  • תפקידה של ועדת ההיגוי לייעץ לות"ת ולסייע לה לגבש ראיה מערכתית בנושאים אלו באמצעות בחינה ומעקב שוטף בכל הנוגע לנגישותה של החברה הערבית להשכלה גבוהה במדינת ישראל תוך גיבוש המלצות בסוגיות עקרוניות הנוגעות לתכנית ולהרחבת הנגישות, הכל כפי שמפורט להלן.
  • הוועדה תפעל בהתאם להחלטות ות"ת הרלוונטיות.

 

 • מטרות ותפקידי וועדת ההיגוי
  • בחינה ומעקב שוטף בכל הנוגע לנגישותה של החברה הערבית להשכלה הגבוהה.
  • לדון ולהמליץ לות"ת (ולמל"ג במקרה הצורך) בסוגיות עקרוניות הנוגעות לתוכנית ולהרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה עבור החברה הערבית.
  • לבחון וללוות באופן שוטף את כלל התוכניות והפעילויות של הות"ת להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה הערבית ובפרט על פי החלטות ות"ת ע"ב/88 וע"ג/84.
  • ללוות את התפתחות תכניות המוסדות להנגשת ההשכלה הגבוהה עבור החברה הערבית, ולהתמודד עם קשיים שיעלו בתהליכי ההתפתחות ובכלל זה:
   • מעקב אחר הגדלת ייצוג החברה הערבית ומדדי איכות נוספים בנוגע להשתלבותה בהשכלה הגבוהה כגון: נשירה, גרירה, סיום תואר והשתלבות בתארים מתקדמים וסגל.
   • מעקב אחר התפתחות התכניות במוסדות השונים ולהמליץ על צעדים נוספים וללוות את המוסדות בתהליך.
   • ללוות את הממונה המוסדי וועדות ההיגוי המוסדיות בתהליכי הרחבת הנגישות
  • לעצב ולהמליץ על יוזמות שונות על מנת להרחיב את נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה הערבית.

 

 • הרכב וועדת ההיגוי
  • וועדת ההיגוי תורכב מאנשי אקדמיה בתחומים שונים מהמוסדות השונים להשכלה גבוהה ומנציגי ציבור הבקיאים בנושא. הועדה תמנה לא פחות מחמישה חברים ובתוכם לפחות חבר מל"ג אחד וחבר ות"ת אחד.
  • ריכוז עבודת הועדה ייעשה על ידי מרכז הפרויקט בות"ת. אל דיוני הוועדה יוכלו להצטרף נציגים נוספים של מנהל מל"ג/ות"ת לפי העניין והצורך או מוזמנים אחרים לפי החלטת יו"ר הוועדה.
  • חברי וועדת ההיגוי ימונו בהתאם לנהלי מל"ג וות"ת.

 

 • תקופת כהונה
  • יו"ר וועדת ההיגוי והחברים יתמנו לתקופה של עד 3 (שלוש) שנים עם אפשרות הארכה לעד 3 (שלוש) שנים נוספות בלבד.
  • כהונתו של נציג ות"ת או נציג מל"ג בוועדה תלויה בתקופת חברותו בות"ת או במל"ג, כך שתקופת כהונתו בוועדת ההיגוי תסתיים במועד סיום כהונתו במל"ג או בות"ת (לפי העניין).
  • החלפת החברים תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת.

 

 

 • ישיבות וועדת ההיגוי
  • וועדת ההיגוי תתכנס כארבע פעמים בשנה במועד שיקבע ע"י יו"ר וועדת ההיגוי.
  • סדר יום הישיבה ייקבע ע"י יו"ר וועדת ההיגוי בהתייעצות עם הצוות המקצועי בות"ת המרכז את עבודת הוועדה.
  • סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה 6 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
  • חבר ועדת ההיגוי יוכל להעלות הצעה לנושא לסדר היום, בהודעה ליו"ר 7 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה.
  • קוורום לקיום ישיבת וועדת ההיגוי יהיה נוכחות של לפחות שלושה חברים וביניהם יושב הראש; במקרים חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, לרבות במקרים של חשש לניגוד עניינים, ימלא נציג ות"ת או מל"ג את מקומו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מהקוורום המינימלי הנדרש לקיום ישיבה לפי סעיף זה.
  • החלטות וועדת ההיגוי תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.
  • במקרים חריגים ודחופים וע"פ החלטת היו"ר שתנומק, ניתן יהיה לקבל החלטות בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני, בהתקיים שני תנאים מצטברים אלו:
   • הוועדה קיימה דיון בנושא במסגרת ישיבה, או באמצעים אלקטרונים המאפשרים דיון מקביל של כל חברי הוועדה.
   • לא הייתה התנגדות של מי מהחברים לקבלת ההחלטה באופן זה.
  • החלטות וועדת ההיגוי תהיינה מנומקות.
  • בכל ישיבה של וועדת ההיגוי יירשם פרוטוקול ובו עיקרי הדיון. העתק הפרוטוקול יישלח לכל חברי הוועדה לפני מועד הישיבה הבאה, לאחר שאושר על ידי יו"ר הוועדה; לא הגיש חבר הוועדה הערה לפרוטוקול בתוך שלושה ימים מיום שליחתו, יוגש הפרוטוקול לאישור; הגיש חבר הוועדה הערה כאמור והציע בה תיקון לפרוטוקול, יקרא אותו היושב ראש בראשית הישיבה ובאין הסכמה לתיקון המוצע, יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.
  • כל פרוטוקול והחלטה, ייחתם ביד יושב ראש וועדת ההיגוי.

 

 • מניעת חשש לניגוד עניינים
  • חברי וועדת ההיגוי ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין מילוי תפקידיהם האחרים, או לבין ענייניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בוועדה בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי;
  • בסעיף זה –
   • "עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהחבר או קרובו מנהלים או עובדים בתפקיד ניהולי בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;
   • "קרוב" – בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.
  • חברי וועדת ההיגוי שהינם חברי סגל במוסד להשכלה גבוהה ימנעו מטיפול ולא ישתתפו בדיון ובהצבעה בנושאים הנוגעים למוסדות להשכלה גבוהה בהם הם מועסקים או פועלים, ולא יהיו אחד מבעלי התפקידים שלהלן, או תפקידים הדומים מהותית לתפקידים אלו, במוסד להשכלה גבוהה:
   • חבר הועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר וועדת הקבע וכיו"ב;
   • נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, רקטור, יו"ר מועצה אקדמית עליונה;
   • דיקן פקולטה, דיקן מכללה וסגניהם, דיקן סטודנטים, מנהל בית ספר, ראש בית ספר, למעט בית ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;
   • בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות של אסיפה כללית של עמותה או חברה לתועלת הציבור;
   • בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל כמו ראש אגף כספים.
  • חברי וועדת ההיגוי יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.

 

 • שמירה על סודיות
  • חברי וועדת ההיגוי ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות ועוד, ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מינהל המועצה להשכלה גבוהה בלבד.

[1] פרופ' אזהרי כבר איננה חברת ות"ת. בשלב זה היא מנועה מלהשתתף בועדה. יהיה צורך לבחור חבר מל"ג חלופי

[2] לרבות דרוזים וצ'רקסים