07/05/14

מינוי ועדת היגוי עליונה למדעי הרוח בהשכלה הגבוהה – ועדה של מל"ג/ות

ות"ת דנה בישיבתה ביום 7.5.14 בהצעה להקמת ועדת היגוי עליונה של מל"ג/ ות"ת למדעי הרוח בהשכלה הגבוהה בישראל.

לאחר דיון בהצעה ובסיבות להקמת הוועדה, בתפקידי הוועדה ובאופן הפעולה המוצע החליטה ות"ת לאשר  את הקמת ועדת ההיגוי העליונה למדעי הרוח בהשכלה הגבוהה בישראל .

 

תפקידי הוועדה:

  • ריכוז והפצת נתונים בנוגע למצבם של מדעי הרוח במוסדות, וליוזמות השונות במדעי הרוח.
  • ניתוח הנתונים ובחינת הדרכים להתמודדות עם האתגרים העומדים בפני מדעי הרוח במוסדות להשכלה גבוהה, בעיקר על ידי עריכת מחקרים, קיום דיונים, סדנאות וימי עיון בהשתתפות דמויות מובילות בתחום קביעת מדיניות מדעי הרוח בעולם, דיקני הפקולטות למדעי הרוח ודמויות מרכזיות בהן.
  • גיבוש מדיניות אחידה להתמודדות עם האתגרים של מדעי הרוח והמלצה על דרכי פעולה.
  • תיאום בין המוסדות במציאת פתרונות לאתגרים ותיאום בין היוזמות הפועלות היום.
  • מעקב אחרי יישום ההמלצות.

 

הרכב  הוועדה:

פרופ' מלכה רפפורט חובב, חברת ות"ת – יו"ר הוועדה.

ד"ר לאה בם, חברת מל"ג

פרופ' אביגדור שנאן , מקרא וספרות חז"ל, האוניברסיטה העברית, (יו"ר הוועדה האקדמית, הקרן למדעי הרוח)

נציג יד הנדיב

פרופ' גבי מוצקין, מנהל מכון ון ליר, פילוסופיה, ספרות גרמנית

פרופ' אורה לימור, היסטוריה, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' חנה נווה ספרות, לימודי מגדר, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' דני סטטמן, פילוסופיה, אוניברסיטת חיפה

פרופ' שמואל פיינר, היסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בר אילן

פרופ' נעמה צבר בן יהושע, מכללת אחווה

גב' מרב אברהמי – רכזת הוועדה מטעם ות"ת/מל"ג.

——-

ד"ר יוכי פישר – מכון וון ליר (תועסק כחוקרת בכירה בפרויקט)

ד"ר אדם קלין-אורון יועסק כחוקר.

——

ההצעה תובא לאישור מל"ג והקמת הועדה מותנית באישורה.