07/05/14

מינוי ועדת היתרים לעניין הגבלות לאחר פרישה לעובדי מינהל מל"ג/ות"ת

ות"ת מחליטה למנות ועדת היתרים פנימית בהתאם להוראות חוק הגבלות לאחר פרישה לעובדי מינהל מל"ג

הרכב הועדה:

שופט מחוזי (בדימוס) – השופט דוד בר-אופיר – יו"ר הוועדה

נציג ציבור – מר משה ויגדור, מנכ"ל קרן מנדל-ישראל (מנכ"ל מל"ג/ ות"ת לשעבר)

מנכ"ל מל"ג/ ות"ת – מר גד פרנק, מ"מ מנכ"ל מל"ג/ ות"ת[1]

לוועדה יוזמנו באופן קבוע:

היועצת המשפטית

הסמנכ"לית למנהל ומשאבי אנוש.

[1] במקרים בהם נבצר מהמנכ"ל להשתתף בדיון, ימלא מקומו יו"ר ות"ת.