25/05/16

מינוי ועדת ליווי למל"ג ולות"ת לנושא למידה דיגיטלית ואישור תקנון הוועדה

בהמשך להחלטות ות"ת מיום 17.2.16 ומל"ג מיום 22.3.16, ממליצה ות"ת למל"ג כלהלן:

 

  1. לאשר את הרכב ועדת הליווי אקדמית למל"ג ולות"ת בנושא למידה דיגיטלית כדלקמן:

פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת – יו"ר הוועדה

ד"ר רבקה ודמני שאומן, סיו"ר מל"ג

פרופ' רוזה אזהרי – חברת ות"ת, חברת מל"ג וחברת ועדת המשנה למדיניות אקדמית של מל"ג, הנדסת ביוטכנולוגיה, מכללת אורט בראודה

פרופ' עזרי טרזי, חבר מל"ג, עיצוב תעשייתי, בצלאל – יו"ר תת-ועדת השיפוט למדעי הרוח והחברה

פרופ' יובל גרעיני, פיסיקה, אוניברסיטת בר אילן – יו"ר תת-ועדת השיפוט למדעי הטבע

פרופ' אילת ברם-צברי, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, טכניון

ד"ר אינה בלאו, המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' דני בן-צבי, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה

פרופ' שמעון שוקן, מדעי המחשב, המרכז הבינתחומי

פרופ' ברוך שוורץ, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית

פרופ' מירי ברק, הפקולטה לחינוך למדע ולטכנולוגיה, הטכניון

גב' עדי משניות, נציגת התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות

גב' שי-לי שפיגלמן, ראש אגף בכיר תכנון וקש"ח, מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית"

 

2. לאשר את הרכב תת ועדות השיפוט לועדת הליווי כדלקמן:

 

  • תת-ועדת שיפוט למדעי הרוח והחברה

 

פרופ' עזרי טרזי, חבר מל"ג, עיצוב תעשייתי, בצלאל – יו"ר תת הוועדה

פרופ' עוז אלמוג, סוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה

פרופ' סוניה רוקס, פסיכולוגיה חברתית, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' אסף מידני, בית הספר לממשל וחברה, האקדמית תל אביב-יפו

פרופ' דניאל סטטמן, פילוסופיה, אוניברסיטת חיפה

פרופ' יובל נח הררי, היסטוריה עברית, האוניברסיטה העברית

פרופ' אורציון בר-תנא, חבר מל"ג, המחלקה למורשת ישראל, אוניברסיטת אריאל

 

  • תת-ועדת שיפוט למדעי הטבע:

פרופ' יובל גרעיני, פיסיקה, אוניברסיטת בר אילן – יו"ר תת-הועדה

פרופ' יעל נמירובסקי, הנדסת חשמל, הטכניון

פרופ' משה בר, מדעי המח, אוניברסיטת בר אילן

פרופ' דן יקיר הפקולטה לכימיה, המחלקה למדעי הסביבה וחקר האנרגיה, מכון  ויצמן למדע

פרופ' אביבית לוי, הנדסת תכנה, שנקר

פרופ' אורנה אלרואי שטיין, ביולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' אילנה בר, פיסיקה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

3. תפקידי וועדת הליווי יהיו כדלקמן:

3.1 ייעוץ למל"ג ולות"ת בקביעת מדיניות בנושא הלמידה הדיגיטלית ובגיבוש קוים מנחים בסוגיות מהותיות אקדמיות, רגולטוריות ותקציביות

3.2 ליווי היוזמות השונות של מל"ג/ות"ת בנושא, מעקב אחריהן ויעוץ שוטף לגבי המשכן

3.3 בחינת ההצעות המגיעות מהמוסדות בתגובה לקולות הקוראים אשר מוציאות מל"ג וות"ת בנושא ובחירת הזוכים. ככל שמדובר בקולות קוראים היוצאים בשיתוף עם מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" יועברו רשימות הזוכים לאישור ועדת ההיגוי של "ישראל דיגיטלית" הכוללת גם נציגי מל"ג/ות"ת.

 

לצורך תהליך השיפוט, תת וועדות השיפוט תייעצנה לועדת הליווי, כל אחת בתחומה, ותפעלנה לפי ההסדרים הקבועים בתקנון זה. השיפוט יתבצע על פי הקריטריונים הקבועים בקולות הקוראים הרלוונטיים.

 

4. ות"ת מחליטה לאשר את תקנון וועדת הליווי ותת הועדות המוצג להלן כנספח להחלטה ומצ"ב. * * * * *