28/06/16

מינוי ועדת ליווי למל"ג ולות"ת לנושא למידה דיגיטלית, אישור תקנון הוועדה ועדכון הרכב תת ועדות השיפוט לנושא הלמידה הדיגיטלית, בהמשך להחלטת מל"ג מיום – 31.5.201

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) ובהמשך להחלטות ות"ת מיום 17.2.2016 ו-25.5.2016 ולהחלטות מל"ג מיום 22.3.2016 ו-31.5.2016 בנושא הלמידה הדיגיטלית, החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:

 1. לאשר את הרכב ועדת הליווי אקדמית למל"ג ולות"ת בנושא למידה דיגטלית (אשר אושר ע"י ות"ת בישיבתה האמורה מיום 25.5.16) כדלקמן:
 2. פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת – יו"ר הוועדה
 3. ד"ר רבקה ודמני שאומן, סיו"ר מל"ג
 4. פרופ' רוזה אזהרי – חברת ות"ת, חברת מל"ג וחברת ועדת המשנה למדיניות אקדמית של מל"ג, הנדסת ביוטכנולוגיה, מכללת אורט בראודה
 5. פרופ' עזרי טרזי, חבר מל"ג, עיצוב תעשייתי, טכניון – יו"ר תת-ועדת השיפוט למדעי הרוח והחברה
 6. פרופ' יובל גרעיני, פיסיקה, אוניברסיטת בר אילן – יו"ר תת-ועדת השיפוט למדעי הטבע
 7. פרופ' אילת ברם-צברי, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, טכניון
 8. ד"ר אינה בלאו, המחלקה לחינוך ופסיכולוגי, האוניברסיטה הפתוחה
 9. פרופ' דני בן-צבי, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה
 10. פרופ' שמעון שוקן, מדעי המחשב, המרכז הבינתחומי
 11. פרופ' ברוך שוורץ, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית
 12. פרופ' מירי ברק, הפקולטה לחינוך למדע ולטכנולוגיה, הטכניון
 13. גב' עדי משניות, נציגת התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות
 14. גב' שי-לי שפיגלמן, ראש אגף בכיר תכנון וקש"ח, מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית"
 15. לעדכן את הרכב תת-ועדות השיפוט, כך שלפי בקשת חברי מל"ג מישיבתה האמורה ביום 31.5.16 לתת ועדת השיפוט למדעי הטבע יתווסף חבר נוסף – פרופ' דוד חי מהאוניברסיטה העברית, וכן שבתת ועדת השיפוט של רוח וחברה ימונה פרופ' רפאל מן מאוניברסיטת אריאל במקום פרופ' אורציון ברתנא שביקש לפרוש מחברותו הנ"ל.

לפיכך, ההרכבים המעודכנים הם כדלקמן:

א.         תת-ועדת שיפוט למדעי הרוח והחברה

 1. פרופ' עזרי טרזי, חבר מל"ג, עיצוב תעשייתי, טכניון – יו"ר תת הוועדה
 2. פרופ' עוז אלמוג, סוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה
 3. פרופ' סוניה רוקס, פסיכולוגיה חברתית, האוניברסיטה הפתוחה
 4. פרופ' אסף מידני, בית הספר לממשל וחברה, האקדמית תל אביב-יפו
 5. פרופ' דניאל סטטמן, פילוסופיה, אוניברסיטת חיפה
 6. פרופ' יובל נח הררי, היסטוריה, האוניברסיטה העברית
 7. פרופ' רפאל מן, תקשורת, אוניברסיטת אריאל

ב.         תת-ועדת שיפוט למדעי הטבע:

 1. פרופ' יובל גרעיני, פיסיקה, אוניברסיטת בר אילן – יו"ר תת-הועדה
 2. פרופ' יעל נמירובסקי, הנדסת חשמל, הטכניון
 3. פרופ' משה בר, מדעי המח, אוניברסיטת בר אילן
 4. פרופ' דן יקיר הפקולטה לכימיה, המחלקה למדעי הסביבה וחקר האנרגיה, מכון ויצמן למדע
 5. פרופ' אביבית לוי, הנדסת תכנה, שנקר
 6. פרופ' אורנה אלרואי שטיין, ביולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב
 7. פרופ' אילנה בר, פיסיקה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב        פרופ' דוד חי, מדעי המחשב,   האוניברסיטה העברית
 8. תפקידי וועדת הליווי יהיו כדלקמן:

א.         ייעוץ למל"ג ולות"ת בקביעת מדיניות בנושא הלמידה הדיגיטלית ובגיבוש קוים מנחים בסוגיות מהותיות אקדמיות, רגולטוריות ותקציביות

ב.         ליווי היוזמות השונות של מל"ג/ות"ת בנושא, מעקב אחריהן ויעוץ שוטף לגבי המשכן

ג.          בחינת ההצעות המגיעות מהמוסדות בתגובה לקולות הקוראים אשר מוציאות מל"ג וות"ת בנושא ובחירת הזוכים. ככל שמדובר בקולות קוראים היוצאים בשיתוף עם מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" יועברו רשימות הזוכים לאישור ועדת ההיגוי של "ישראל דיגיטלית" הכוללת גם נציגי מל"ג/ות"ת.

לצורך תהליך השיפוט, תת וועדות השיפוט תייעצנה לוועדת הליווי, כל אחת בתחומה, ותפעלנה לפי ההסדרים הקבועים בתקנון זה. השיפוט יתבצע על פי הקריטריונים הקבועים בקולות הקוראים הרלוונטיים

 1. לאשר את תקנון וועדת הליווי ותת הועדות אשר מצורף כנספח לפרוטוקול זה.