16/08/17

מינוי ועדת שיפוט לקול קורא בנושא בינלאומיות

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 9.9.2016 לפיה הוקצה תקציב לשנת תשע"ז לטובת קידום נושא הבינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 28.6.2017 בעניין אישור קול קורא למוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת להתנעת וחיזוק הפעילות לקידום הבינלאומיות מחליטה ות"ת כדלקמן:

1 . להקים ועדת שיפוט לצורך בחינת ובחירת ההצעות שהוגשו ע"י המוסדות, כמענה לקול הקורא להתנעת וחיזוק הפעילות לקידום הבינלאומיות במוסדות המתוקצבים.

2. לאשר את הרכב ועדת השיפוט כלהלן:

 • פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת
 • פרופ' אדו פרלמן, סגן יו"ר מל"ג
 • פרופ' יוסי שיין, חבר ות"ת
 • פרופ' חנה דודיוק, חברת מל"ג
 • מר משה ויגדור, חבר מל"ג
  גב' מריסה גרוס ירם, ממונת תחום סטודנטים בינלאומיים באגף אסטרטגיה ובינלאומיות – תרכז את הוועדה.

3 . ות"ת מחליטה לאשר את תקנון ועדת השיפוט המהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו כדלהלן:

 

תקנון ועדת שיפוט לבחינת ולבחירת ההצעות להתנעה וחיזוק הפעילות לקידום בינלאומיות במוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת

1. רקע

המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב הציבו את קידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה בכלל, ובהוראה בפרט, כיעד מרכזי בתכנית הרב שנתית (תשע"ז-תשפ"ב). כמו כן, קיבלה ות"ת החלטה ביום 9.9.2016 לפיה הוקצה תקציב לשנת תשע"ז לטובת קידום נושא הבינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. במטרה להתניע את התהליך של קידום בינלאומיות ולעודד חשיבה אסטרטגית ברמה המוסדית בנושא, החליטה ות"ת בישיבתה ביום 28.6.2017 להקצות את התקציב הייעודי לבינלאומיות לשנת תשע"ז לשתי מטרות עיקריות: 1) גיבוש אסטרטגיה מוסדית לבינלאומיות ו-2) הקמת תשתיות אקדמיות וניהוליות הנדרשות לקידום הנושא. הכוונה היא כי במרחב הפעילויות השונות לקידום בינלאומיות במחקר, בהוראה ובבניית יכולות מקומיות, כל מוסד יבחר את המנעד המתאים לו וההולם את חזונו, זהותו ומטרותיו הרחבות של המוסד, ויפעל להקמת התשתיות הנדרשות לעניין. ההקצאה למוסדות תיעשה במסגרת קול קורא תחרותי למוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת אשר אושר גם הוא בישיבת ות"ת ביום 28.6.2017.

 

להלן היעדים המרכזיים של הקול הקורא:

1) המוסדות להשכלה גבוהה בישראל שיבחרו לעשות זאת, יגבשו חזון, אסטרטגיות ויעדים לחומש הקרוב בנושא הבינלאומיות, בהתאם לאופי, צרכי וחזון המוסד הרחבים.

2) אותם מוסדות יגדירו את התשתיות האקדמיות והניהוליות הנדרשות לקידום בינלאומיות, בהתאם לאסטרטגיה המוסדית, ויפעלו להקימן .

3) אותם מוסדות יקימו מערכות לאיסוף וניתוח נתונים אודות הפעילות הבינלאומית שלהם (כגון מספר ופילוח של סטודנטים בינלאומיים נכנסים, סטודנטים ישראלים הלומדים בחו"ל, ניידות סגל, שיתופי פעולה אקדמיים וכד'), וזאת כדי לבסס את האסטרטגיה והיעדים ולאפשר מעקב בזמן אמת לגבי הביצוע.

2. מטרות ותפקידי ועדת השיפוט

1) תפקיד ועדת השיפוט הינו לבחון את ההצעות המוגשות ולהחליט אילו הצעות תתוקצנה ע"י ות"ת. להלן תנאי הסף והקריטריונים לבחירת ההצעות:הבקשות במסלול (1) – לתמיכה בגיבוש אסטרטגיה מוסדית לבינלאומיות תיבחנה על פי איכות ורמת הבקשות באופן שרק בקשות שוועדת השיפוט תתרשם שהן ברורות והגיוניות יזכו לתקציב.

2) הבקשות במסלול (2) – לתמיכה בהקמת תשתיות נוספות התומכות בפעילות בינלאומית תיבחנה על-פי הקריטריונים הבאים לבחינת ובחירת ההצעות הזוכות:

 • באם קיימת – התאמת אסטרטגיית הבינלאומיות של המוסד ליעדיו, מטרותיו וחזונו הרחבים.
 • רלוונטיות התכנית המוצעת לאופי וצרכי המוסד ולאסטרטגית הבינלאומיות שלו , אם קיימת.
 • רמת, איכות והיקף הפעילות הבינלאומית שכבר קיימת במוסד. יינתן יתרון ככל שרמת, איכות והיקף הפעילות הבינלאומית הקיימת במוסד גבוהה יותר.
 • איכות תכנית העבודה, לרבות ישימותה במסגרת לוחות הזמנים והתקציב.
 • השפעתן הצפויה של התשתיות המוצעות על התנעת פעילות במוסד לקידום הנושא.
 • התאמה למדיניות מל"ג/ות"ת – ככל שמדובר בסטודנטים בינלאומיים נכנסים.[1]

3. תקצוב ובחירת פרויקטים

3.1   ההקצאה לכל הזוכים תהיה עד לסכום שהוקצה לשנת תשע"ז לטובת קידום נושא הבינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל בישבת ות"ת ביום 9.9.2016.

3.2   בהמשך לשתי המטרות המצוינות לעיל, הוגדרו שני מסלולים משלימים בקול הקורא:

3.2.1     מסלול למוסדות שטרם גיבשו תכנית אסטרטגית מוסדית לבינלאומיות: במסגרתו ניתן יהיה להגיש בקשה להשתתפות ות"ת בהוצאות עבור פיתוח תכנית אסטרטגית, בסכום של עד 70% מסך העלות הכוללת לפיתוח התכנית ובכל מקרה לא יותר מ- 30,000 ₪. תהליך השיפוט לבקשות במסלול זה יבוסס על איכות ורמת הבקשות.

3.2.2     כל המוסדות זכאים להגיש בקשה להשתתפות ות"ת בהוצאות עבור הקמת תשתיות נוספות התומכות בפעילות בינלאומית כפי שתואר לעיל בסכום של עד 70% מסך העלות של התכנית הכוללת כך שמוסד שהגיש בקשה במקביל גם במסלול ה- 1 יזכה, בכל מקרה לא יותר מ-470,000 ₪ למוסד ומוסד שבחר להגיש בקשה רק במסגרת המסלול ה- 2 יזכה, בכל מקרה, לא יותר מהסך של 500,000 ₪. מסלול זה יהיה תחרותי יותר מהקודם, ובחינת ובחירת ההצעות תבוססנה על מספר קריטריונים לשיפוט כמפורט בקול הקורא.

3.3   התמיכה הינה אך ורק עבור השקעות חד פעמיות לבניית תשתיות כנ"ל להתנעת וחיזוק הפעילות לקידום בינלאומיות ולא עבור הוצאות שוטפות. בהתאם לכך, לא תמומן הוצאות השתתפות בירידים בינלאומיים, כ"א אדמיניסטרטיבי, מלגות לסטודנטים וכד'. כמו כן, לא יוכרו להשתתפות ברכיבים של שדרוג והקמת תשתיות פיזיות.

3.4   קביעת הפרויקטים הזוכים לתקצוב ות"ת תיעשה ע"י ועדת שיפוט בהרכב שיאושר על-ידי ות"ת.

3.5   הפרויקטים ייבחרו על סמך הקריטריונים שלעיל.

4. הרכב ועדת השיפוט

ועדת השיפוט תורכב מלפחות חמישה חברי מל"ג וות"ת, במטרה לבחור בהצעות שיניעו ויחזקו את הפעילות הבינלאומית במוסדות המתוקצבים. כהונתו של נציג ות"ת או נציג מל"ג בוועדה תלויה בתקופת חברותו בות"ת או במל"ג, כך שתקופת כהונתו בוועדת ההיגוי תסתיים במועד סיום כהונתו במל"ג או בות"ת (לפי העניין).

ריכוז עבודת הוועדה ייעשה על ידי האגף לאסטרטגיה ובינלאומיות ואגף התקצוב במל"ג/ות"ת. בדיוני הוועדה ישתתפו באופן קבוע ממונה תחום סטודנטים בינלאומיים באגף אסטרטגיה ובינלאומיות ומרכז מאגף התקצוב, וכן יוכלו להצטרף נציגים נוספים של מנהל מל"ג/ות"ת לפי העניין והצורך.

הרכב הוועדה יובא לאישור ות"ת.

5. תקופת כהונה

יו"ר ועדת השיפוט והחברים יתמנו באופן חד פעמי לצורך תהליך בחירת ההצעות הזוכות מבין אלה שהוגשו במסגרת הקול הקורא להתנעת וחיזוק הפעילות לקידום בינלאומיות במוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת, ולכל היותר לשלוש שנים.

6. ישיבות ועדת השיפוט

6.1       ועדת השיפוט תתכנס לפחות פעם אחת בשנה במועד שיקבע בתיאום עם יו"ר ועדת השיפוט.

6.2.      סדר יום הישיבה ייקבע בתיאום עם יו"ר ועדת השיפוט בהתייעצות עם הצוות המקצועי. סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה 6 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.

6.3.      חבר ועדת השיפוט יוכל להעלות הצעה לנושא לסדר היום, בהודעה ליו"ר 7 ימים לפחות לפני  המועד שנקבע לישיבה.

6.4.      הקוורום לקיום ישיבת ועדת השיפוט יהיה נוכחות של לפחות 60% מהחברים, וביניהם יושב הראש. במקרים חריגים, בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הועדה, לרבות מקרים של חשש לניגוד עניינים, ימלא נציג ות"ת את מקומו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מהקוורום המינימלי הנדרש לקיום ישיבה לפי סעיף זה.

6.5.      החלטות ועדת השיפוט תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.

6.7.      החלטות ועדת השיפוט תהיינה מנומקות.

6.8.      בכל ישיבה של ועדת השיפוט יירשם פרוטוקול ובו עקרי הדברים והדעות שנאמרו בישיבה. העתק הפרוטוקול יישלח לכל חברי הוועדה לפני מועד הישיבה הבאה, לאחר שאושר על ידי יו"ר הוועדה; לא הגיש חבר הוועדה הערה לפרוטוקול בתוך שלושה ימים מיום שליחתו, יוגש הפרוטוקול לאישור; הגיש חבר הוועדה הערה כאמור והציע בה תיקון לפרוטוקול, יקרא אותו היושב ראש בראשית הישיבה ובאין הסכמה לתיקון המוצע, יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.

6.9.    כל פרוטוקול וכל החלטה יחתמו על ידי יושב ראש ועדת השיפוט.

6.10.  לאחר בחירת ההצעות, תדווח ועדת השיפוט לות"ת על הזוכים, לרבות פירוט אודות התקציבים שהוקצו, מידע מפורט לגבי התשתיות שיוקמו במוסדות הזוכים וכן מידע על סוגיות מיוחדות.

7. מניעת חשש לניגוד עניינים

חברי ועדת השיפוט ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין מילוי תפקידיהם האחרים, או לבין ענייניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בוועדה בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי;

בסעיף זה –

"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהחבר או קרובו מנהלים או עובדים בתפקיד ניהולי בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;

"קרוב" – בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.

חברי וועדת השיפוט שהינם חברי סגל במוסד להשכלה גבוהה ימנעו מטיפול ולא ישתתפו בדיון ובהצבעה בנושאים הנוגעים למוסדות להשכלה גבוהה בהם הם מועסקים או פועלים, ולא יהיו אחד מבעלי התפקידים שלהלן, או תפקידים הדומים מהותית לתפקידים אלו, במוסד להשכלה גבוהה:

א. חבר הוועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר וועדת הקבע וכיו"ב;

ב. נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, רקטור;

ג. דיקן פקולטה, דיקן מכללה וסגניהם, דיקן סטודנטים, מנהל בית ספר, ראש בית ספר, למעט בית ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;

ד. בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות של אסיפה כללית של עמותה או חברה לתועלת הציבור;

ה. בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל, כמו ראש אגף כספים.

חברי ועדת השיפוט יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.

8. שמירה על סודיות

חברי ועדת השיפוט ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות ועוד ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מנהל המועצה להשכלה גבוהה בלבד.

[1] ראו קישור לקווי המדיניות בנושא סטודנטים בינלאומיים נכנסים שאושרו בישיבותיהן מיום 22.6.17 של ות"ת ומיום 19.7.17.