25/03/20

מינוי ועדת שיפוט לתוכנית המלגות לדוקטורנטים מצטיינים במדע וטכנולוגיה קוונטיים

בישיבתה ביום 25.3.2020, דנה ותת במינוי ועדת שיפוט לתוכנית המלגות לדוקטורנטים מצטיינים במדע וטכנולוגיה קוונטיים בהמשך להחלטה מיום 29.1.2020 על פתיחת תכנית מלגות לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים באוניברסיטאות המחקר, מחליטה ות"ת על מינוי ועדת שיפוט לתכנית מלגות זו.

הרכב ועדת השיפוט הוא כדלהלן:

  • פרופ' מוטי הייבלום, המחלקה לפיסיקה של חומר מעבודה, מכון ויצמן למדע – יו"ר הועדה
  • פרופ' אפרת שמשוני, המחלקה לפיסיקה, אוניברסיטת בר אילן
  • פרופ' גיל מרקוביץ', המחלקה לכימיה, אוניברסיטת תל אביב
  • פרופ' מיכאל בן אור, המחלקה למדעי המחשב, האוניברסיטה העברית
  • פרופ' דוד גרשוני, הפקולטה לפיסיקה, הטכניון
  • פרופ' אריק אקרמן, הפקולטה לפיסיקה, הטכניון
  • פרופ' נורית דודוביץ', המחלקה לפיסיקה של מערכות מורכבות, מכון ויצמן למדע
  • ד"ר אור סתת, המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בן גוריון
  • פרופ' חיים טייטלבאום, המחלקה לפיסיקה, אוניברסיטת בר אילן וחבר מל"ג
  • פרופ' גלעד ליפשיץ, המחלקה למתמטיקה, אוניברסיטת חיפה

 

חברי ועדת השיפוט ממונים בזאת לתקופה של 3 שנים עד ליום 25/3/2023.

תקנון הועדה יתאם את החלטת ות"ת/מל"ג בעניין נוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת.

תוצאות הצבעה:

5 בעד – פה אחד