28/11/18

מינוי חברי ועדת השיפוט וההיגוי לנושא תחבורה חכמה

בישיבתה ביום 28.11.18 דנה ות"ת במינוי חברי ועדת השיפוט וההיגוי לנושא תחבורה חכמה וזאת בהמשך להחלטתה מיום 18.7.18 אשר קבעה את הרכב ותקנון ועדת ההיגוי והשיפוט למעקב אחר התכנית להקמת מרכז לתחבורה חכמה, ובהמשך לפרסום קול קורא בנדון וקבלת הצעות, מחליטה ות"ת כדלקמן:
1. לתקן את האמור בהחלטתה מיום 18.7.18 המתייחס להרכב ועדת ההיגוי, כדלקמן:
– יו"ר ועדת ההיגוי יהיה חוקר בכיר מתחום המדעים המדויקים
– 2 חוקרים בכירים מהתחומים האקדמיים המרכזיים בתחום התחבורה החכמה – חברים
– חבר ות"ת – חבר.
– מנהל התכנית הלאומית לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה, משרד רה"מ – חבר

2. למנות את חברי ועדת ההיגוי והשיפוט כדלקמן
פרופ' יובל אלוביץ, אוניברסיטת בן גוריון – יו"ר
מר צבי האוזר, חבר ות"ת – חבר
ד"ר אירית יובילר, המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון – חברה
ד"ר ענת בונשטיין, מנהלת התכנית הלאומית לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה, משרד רה"מ – חברה
3. יתר סעיפי תקנון ועדת ההיגוי הינם ללא שינוי כפי שאושרו בהחלטת ות"ת תשע"ח/162 מיום 18.7.18.