10/06/14

מינוי חבר במועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי (מולמו"פ)

בישיבתה ביום י"ב בסיון תשע"ד (10.6.2014), ובהתאם להמלצתו של שר המדע, הטכנולוגיה והחלל והמלצת האקדמיה הלאומית הישראלים למדעים, החליטה המועצה להשכלה גבוהה להמליץ לממשלה למנות את פרופ' אברהם ניצן כחבר במועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי (מולמו"פ).