31/10/18

מינוי חבר ועדה בהנהלת קרן ה-BSF

ביום 31.10.18 דנה ות"ת במינוי חבר ות"ת לועדה בהנהלת קרן ה- BSF , בהמשך להחלטת ות"ת מיום 28.6.2017 בנושא המתווה התקציבי הרב שנתי לקרנות המחקר שבתקצוב ות"ת ובהמשך לסיכום שהושג בין משרד הבריאות ומשרד האנרגיה לגבי יצוגם בחבר הנאמנים (Board of Governors)  של ה-BSF מחליטה ות"ת כדלקמן:

  1. ות"ת מודה לכל הגורמים שאיפשרו את השתלבות נציג ות"ת בחבר הנאמנים של ה-BSF.
  2. ות"ת מחליטה למנות מטעמה את פרופ' אישי טלמון, לנציג ות"ת בחבר הנאמנים של ה-BSF.
  3. תקופת המינוי עד לסיום תקופת כהונתו של פרופ' טלמון כחבר ות"ת.