12/11/13

מינוי חבר לוועדה לתכנון ולתקצוב

בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (12.11.2013), אישרה המועצה להשכלה גבוהה את מינויו של מר ישי פרנקל כחבר ות"ת, לתקופה של שלוש שנים, מיום 12.11.2013 ועד ליום 11.11.2016.