18/11/14

מינוי חבר מל"ג פרופ' אלי זלדוב לוועדת המשנה התחומים לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל

בישיבתה ביום כ"ה בחשון תשע"ה (18.11.2014) החליטה המועצה להשכלה גבוהה למנות את חבר מל"ג פרופ' אלי זלדוב לחבר בוועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל.