10/09/15

מינוי יו"ר ות"ת

 

  1. בישיבתה ביום כ"ו באלול תשע"ה (10.9.2015) אישרה המועצה להשכלה גבוהה את מינויה של פרופ' יפה זילברשץ ליושבת ראש הוועדה לתכנון ולתקצוב, לתקופה של שלוש שנים.
  2. המינוי כאמור יהיה בהתאם ובכפוף להסדר מניעת ניגוד העניינים שייקבע וייחתם.