30/11/14

מינוי יו"ר חדש לוועדה בנושא פרסומים במדעי הרוח

ות"ת מחליטה למנות את פרופ' שאול סמילנסקי מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה,  לשמש כיו"ר הוועדה לנושא הפרסומים במדעי הרוח .