19/07/16

מינוי יו"ר פורום יושבי הראש של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים

א.         בהתאם לסעיף 2א' בסדרי נוהל לעבודת הוועדות העליונות של המועצה להשכלה גבוהה למינוי פרופסורים במוסדות להשכלה גבוהה, יו"ר פורום יושבי ראש הוועדות העליונות למינוי פרופסורים יהיה חבר מל"ג, פרופסור מן המניין, שיתמנה לתקופה של שלוש שנים.

ב.         בהתאם לסעיף זה, החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ו (19.7.2016) לבחור לתפקיד יו"ר פורום יושבי ראש הוועדות העליונות של המל"ג למינוי פרופסורים את פרופ' חיים טייטלבאום,  חבר המועצה, ששימש בעבר רקטור אוניברסיטת בר-אילן.

ג.          תוקף המינוי הינו לשלוש שנים – עד יולי 2019, וזאת כל עוד פרופ' טייטלבאום מכהן כחבר במועצה להשכלה גבוהה.