15/08/18

מינוי יו"ר קרן הסיוע לסטודנטים

בישיבתה ביום 15.8.18 דנה ות"ת במינוי יו"ר לקרן הסיוע לסטודנטים.

ות"ת מחליטה למנות את חבר ות"ת, מר שמעון יצחקי, בתוקף תפקידו, כיו"ר קרן הסיוע לסטודנטים  וכן למנות

את ד"ר מושיק לביא, יו"ר פורום דיקני הסטודנטים, או מי מטעמו, כמשקיף בקרן.

להלן הרכב חברי קרן הסיוע לסטודנטים המעודכן:

מר שמעון יצחקי, חבר ות"ת –                                                                 יו"ר

מר מתניהו אנגלמן – מנכ"ל מל"ג/ות"ת –                                                  חבר

גב' יעל סימן טוב כהן – ממונה בכירה, תחום חברה קהילה ומכינות, ות"ת – חברה

גב' קרן חחאשווילי – נציגת אגף החשכ"ל במשרד האוצר –                          חברה

מר דוד פלבר – נציג משרד החינוך –                                                          חבר

משקיפים:

גב' מעיין פדן – נציגת התאחדות הסטודנטים

גב' נועה שוקרון – אגף התקציבים, משרד האוצר

ד"ר מושיק לביא או מי מטעמו  – יו"ר פורום דיקני הסטודנטים