03/03/15

מינוי לתואר פרופסור-חבר ופרופסור מן-המנין במסלול מקביל

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית והחליטה כלהלן:

 1. להשאיר על כנו במוסדות להשכלה גבוהה את המסלול האקדמי המקביל למסלול המחקרי (הרגיל) לתואר פרופסור-חבר ופרופסור מן-המנין, המוכר כיום כמסלול ה"נלווה", תוך שינוי שמו, הגדרתו ומאפייניו, בהתאם למפורט להלן.
 2. המסלול המקביל מיועד לקדם מועמדים לתואר פרופסור-חבר או פרופסור מן המניין מתחום היצירה האמנותית או מתחום היצירה המקצועית, שהישגיהם הייחודיים והצטיינותם הינם בתחומים של יצירה אומנותית או מקצועית והם שקולים להישגים במחקר, על פי הקריטריונים בסעיף 8 שלהלן.
 3. כדי לשמור על אחידות בשמו של המסלול לתואר פרופסור-חבר או לתואר פרופסור מן המנין במסלול המקביל בכל המוסדות להשכלה גבוהה, וכדי ליצור אבחנה בינו לבין המסלול של פרופסור במסלול הרגיל, על-מנת למנוע מצב של עמימות או בלבול, יהיה שמו כדלקמן:

3.1        פרופסור יוצר (המיועד לפרופסורים מתחומי היצירה השונים) ובתרגומו לאנגלית Professor of Creative Arts

3.2        פרופסור מקצועי (המיועד לפרופסורים מכל שאר התחומים, ללא יוצא מהכלל) ובתרגומו לאנגלית Professor of Practice

 1. "תחום ההתמחות" במסלול המקביל ייגזר משם היחידה האקדמית אליה משתייך המועמד. במקרים מיוחדים, ניתן יהיה לרשום תחום התמחות ייחודי (כגון "יזמות תעשייתית") שאינו בהכרח קיים. למוסדות להם אין הסמכה להעניק תואר פרופסור באופן עצמאי, בחירת "תחום ההתמחות" תיעשה על ידי המוסד המגיש את התיק, והיא טעונה אישור הוועדה העליונה.
 2. הצטיינות בהוראה היא תנאי הכרחי לקבלת תואר פרופסור במוסדות להשכלה גבוהה, ובמיוחד במסלול המקביל, ומצד שני, הצטיינות בהוראה לבדה אינה  מצדיקה קבלת תואר פרופסור.
 3. מועמד לקבלת תואר פרופסור-חבר או פרופסור מן-המנין במסלול המקביל נדרש להתחייב מפורשות בכתב לעבוד בהיקף של 50% משרה לפחות, ולשלוש שנים לפחות, במוסד המעוניין להעניק לו את התואר.
 4. סך חברי הסגל לתואר פרופסור במסלול המקביל במוסדות להשכלה גבוהה יהיה לפי המפתח הבא:

7.1        בכל מוסד להשכלה גבוהה, מספר חברי הסגל בעלי תואר פרופסור במסלול הרגיל לא יפחת מ 50% מכלל הפרופסורים המכהנים בו.

7.2        במוסד להשכלה גבוהה "כללי", בו רוב היחידות האקדמיות אינן מתחום העשיה האמנותית או המקצועית, סך חברי הסגל בעלי תואר במסלול המקביל לא יעלה על שליש (33%) מכלל חברי הסגל בעלי תואר פרופסור המכהנים בו.

 1. אמות המידה (קריטריונים) למתן תואר פרופסור-חבר או לפרופסור מן-המנין במסלול המקביל הן אלה שפורטו בהחלטת המל"ג לגבי תואר פרופסור במסלול ה"נלווה" מינואר 2007, ולהלן הנוסח המחייב, כשהוא מותאם להחלטה זו:

"תארי פרופסור-חבר ופרופסור מן-המנין במסלול המקביל נועדו ליוצרים ובעלי מקצוע מעולים שהישגיהם המיוחדים  בתחום היצירה האומנותית או המקצועית הקנו להם מוניטין ייחודי בקהילה האומנותית או המקצועית הרלוונטית, בארץ או מחוצה לה, גם אם אין הם עוסקים בפעילות מחקרית או אם אין הם בעלי תואר אקדמי, ובלבד שהם מוכשרים להנחיל לסטודנטים ידע הנסמך על הניסיון שצברו ביצירה האמנותית או המקצועית שהיא תחום התמחותם."

 1. מוסד המעוניין לקדם חבר סגל לתואר פרופסור יחליט אם להגישו למינוי במסלול הרגיל או המקביל. למען הסר ספק, המתווה למתן תואר פרופסור במסלול המקביל, המעוגן בהחלטה זו, אינו פוסל את האפשרות שיצירה אמנותית יכולה להיחשב כמחקר. יובהר כי, בכל מקרה, בסמכות הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג לשקול לאשר מתן תואר פרופסור במסלול הרגיל במוסדות אמנות יצירה.
 2. החלטה זו תיבחן ע"י המועצה להשכלה גבוהה בעוד 5 שנים ממועד קבלתה במועצה להשכלה גבוהה, שתבדוק האם יש לעדכנה או לשנותה, בהתחשב בנסיון שנצבר בנושא ותוך התייעצות עם המוסדות להשכלה גבוהה המוכרים.
 3. הוראות מעבר הצמודות להחלטה זו הן כדלהלן:

11.1  ההחלטה תחול באופן מיידי על כלל המינויים החדשים לתואר פרופסור-חבר ופרופסור מן-המנין במסלול המקביל במוסדות להשכלה גבוהה.

11.2  מוסד להשכלה גבוהה אשר אינו עומד בהוראות סעיף 7 להחלטה זו (מספר חברי הסגל בעלי תואר פרופסור במסלול המקביל במוסד) או בסעיף אחר בה, יגיש למל"ג בתוך 3 חודשים ממועד קבלת ההחלטה במל"ג, תיאור המצב ומתווה כיצד בדעתו לעמוד בפרמטרים של ההחלטה ולוח הזמנים לכך. ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית תבחן את הדיווח של המוסד  ותגיש המלצתה למל"ג לגביו .