03/04/19

מינוי מחליף ליו"ר ועדת היגוי המייעצת לוות"ת לנושא מדע וטכנולוגיה קוונטיים

בישיבתה ביום 3.4.19 דנה ות"ת במינוי יו"ר לוועדת ההיגוי המייעצת לות"ת לנושא מדע וטכנולוגיה קוונטים והיא מחליטה להודות לפרופ' אורי סיון על עבודתו החשובה ותרומתו הגדולה לפיתוח התחום של מדע וטכנולוגית הקוונטיים במדינת ישראל ומאחלת לו הצלחה בתפקיד החדש כנשיא הטכניון. בהמשך למינוי של פרופ' אורי סיון לנשיא הטכניון, שבעקבותיו לא יוכל פרופ' סיוון להמשיך לכהן כיו"ר הוועדה, מחליטה ות"ת על מינויו של פרופ' עדי אריה מאוניברסיטת תל-אביב לתפקיד יו"ר הוועדה.
בעקבות ההחלטה להלן הרכב הוועדה החדש:
• פרופ' עדי אריה, אוניברסיטת תל-אביב – יו"ר
• פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת – חברה
• פרופ' אישי טלמון, הטכניון, חבר ות"ת – חבר
• פרופ' דורית אהרונוב, האוניברסיטה העברית – חברה
• פרופ' רועי עוזרי, מכון ויצמן למדע – חבר
• פרופ' אבי פאר, אוניברסיטת בר-אילן – חבר
• פרופ' רוני קוזלוב, האוניברסיטה העברית – חבר
• פרופ' מוטי שגב, הטכניון – חבר
• פרופ' עדי שטרן, מכון ויצמן למדע – חבר
• פרופ' אמנון אהרוני, אוניברסיטת בן-גוריון – חבר