14/12/17

מינוי ממונה על מבקר הפנים לתאגיד המל"ג בהיעדר מנכ"ל מכהן

ות"ת מחליטה כי הממונה על מבקר הפנים של המועצה להשכלה גבוהה יהיה מנכ"ל מל"ג ות"ת ובהעדר מנכ"ל מכהן או בהעדר ממלא מקום מנכ"ל, תשמש יו"ר ות"ת כממונה הישירה על מבקר הפנים במל"ג