24/09/19

מינוי מ"מ נשיא המכללה בניגוד להחלטת המל"ג בנושא הניהול האקדמי במכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 13.8.2019 בנושא מינוי ד"ר רנדה עבאס כמ"מ נשיא המכללה בניגוד להחלטת המל"ג בנושא הניהול האקדמי במכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל- חיפה. המל"ג בחנה את הסברי המוסד בדבר הנסיבות שהובילו למינוי זה – פרישתו של נשיא המכללה המכהן בהתראה קצרה בשל בעיות בריאותיות וכן רשמה בפניה את הודעת המוסד על מינוי ועדת איתור לנשיא, והיא החליטה כלהלן:

  1. לרשום בפניה כי מינויה של ד"ר רנדה עבאס לתפקיד מ"מ נשיא המכללה מהווה הפרה של החלטת מל"ג בעניין הניהול האקדמי. על המכללה לעמוד בכל החלטות המל"ג לעניין הניהול האקדמי להבטחת רמה אקדמית נאותה של המוסד.
  2. על אף האמור, לאור הנסיבות שהוצגו על ידי המוסד למינויה של ד"ר רנדה עבאס כמ"מ נשיא – והואיל והמוסד הבהיר כי הוקמה ועדת איתור למינוי נשיא למכללה בהתאם להחלטות המל"ג והנחיותיה, המל"ג רושמת לפניה את מינויה של ד"ר רנדה עבאס כמ"מ נשיא המכללה וזאת על מנת לאפשר פעילות רציפה של המכללה ועל מנת לאפשר לוועדת האיתור שמינתה המכללה למצוא מועמד מתאים למשרת נשיא המכללה העומד בהנחיות המל"ג.
  3. על המוסד לעדכן את המל"ג לא יאוחר מסוף דצמבר 2019 על מינוי נשיא למכללה התואם את החלטות המל"ג.