04/12/13

מינוי מר ישי פרנקל לוועדת השירות

לאור סיום תפקידה של הגב' אנדורן בות"ת, מאשרת ות"ת את מינויו של מר ישי פרנקל כחבר ועדת השירות. המינוי הינו למשך כהונתו בות"ת.

 

 1. עם אישור המינוי כאמור יהיה הרכב ועדת השירות כדלקמן:
  • גדי פרנק, מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת (יו"ר ועדת השירות)
  • פרופ' מנואל טרכטנברג, יו"ר ות"ת (חבר)
  • פרופ' חגית מסר-ירון, סיו"ר מל"ג (חבר)
  • פרופ' מלכה רפפורט חובב, חברת ות"ת (חבר)
  • מר ישי פרנקל, חבר ות"ת (חבר)
  • פרופ' עזרי טרזי, חבר מל"ג (חבר)
  • ד"ר אופיר העברי, חבר מל"ג (חבר)