23/06/20

מינוי מר שמואל סלבין כנציג ציבור בוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת)

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020)  החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:

בהמשך לפניית שר ההשכלה הגבוהה והמשלימה ועל דעת יו"ר הות"ת, לאחר שמר סלבין כיהן בעבר במשך שבע שנים כחבר ות"ת, לאור ניסיונו הציבורי בכלל ובות"ת בפרט, והואיל ואין בהחלטות מל"ג  מגבלה על מינויו של מי שהיה בעבר חבר ות"ת, ובלבד שלא ימונה ברציפות מעבר לשתי תקופות כהונה של שלוש שנים, והואיל וחלפה תקופת "צינון" ארוכה יחסית, שאורכה כאורך תקופת כהונה ולמעלה מכך מאז נפסקה כהונתו, המועצה להשכלה גבוהה מאשרת למנות את מר שמואל סלבין כנציג ציבור בות"ת, מחוגי הכלכלה במובן הרחב של מונח זה, לתקופה של 3 שנים, מיום 23.6.2020 ועד ליום 22.6.2023, בכפוף ולאחר חתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים.