20/03/18

מינוי מר שמעון יצחקי כחבר הוועדה לתכנון ותקצוב

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אישרה המועצה להשכלה גבוהה את הצעת שר החינוך ויו"ר המל"ג, על דעת יו"ר ות"ת, למנות את מר שמעון יצחקי כחבר ות"ת, לתקופה של שלוש שנים, מיום 20.3.2018 ועד ליום 19.3.2021, בכפוף ולאחר חתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים.