19/02/14

מינוי סגן ליו"ר ות"ת

ות"ת מחליטה למנות את פרופ' פייסל עזאיזה כסגן יו"ר ות"ת בתוקף תפקידו בות"ת.

הודעה על המינוי תימסר למל"ג.