14/07/15

נוהל בדיקת תכניות – מתי יש למנות סוקרים ומתי יש למנות ועדה – החלטת מועצה מיום 14.7.2015

בישיבתה ביום כ"ז בתמוז תשע"ה (14.7.2015), דנה המועצה להשכלה גבוהה דנה  בהמלצת הוועדה העליונה להכרה, הסמכה ורישוי בדבר הצעה לנוהל לבדיקת תכניות  – מתי יש למנות סוקרים ומתי יש למנות ועדה (רלוונטי בהתייחס למוסדות להשכלה גבוהה אשר הינם במעמד היתר לכל הפחות) והחליטה לאמץ את הנוהל שהומלץ ע"י הוועדה.   להלן הנוהל שאושר:

א.        מינוי ועדות יתקיים במקרים הבאים:

  1. בקשות כלשהן ממוסד במעמד של היתר, בכל שלבי הבדיקה.
  2. כל בקשה לפתיחת תוכנית לימודים חדשה ובדיקת תוכנית לימודים לקראת הסמכה ראשונה במוסד במעמד של הכרה זמנית.
  3. כל בקשה מכל מוסד לפתיחת תוכניות לימודים בתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה (פרדיגמות לא מוכרות) .
  4. כל בקשה מכל מוסד לפתיחת תוכניות לימודים שיש בהם שימוש במשאבים לאומיים, הכשרה מעשית, או כאלו שדורשים תשתית פיזית מיוחדת.
  5. כל בקשה מכל מוסד לפתיחת תוכנית לימודים לתואר שני עם תזה ולמעבר מתוכנית קיימת לתואר שני ללא תזה לתוכנית עם תזה.

ב.        מינוי סוקרים יתקיים במקרים הבאים:

  1. בקשה ממוסד במעמד של הכרה קבועה בכל שלבי הבדיקה, למעט סוגי התוכניות המפורטות בסעיף א' לעיל – שני סוקרים.
  2. בקשה לפתיחת תוכניות במסגרת איגום קורסים, מעבר מתוכנית דו חוגית לתוכנית חד חוגית – שני סוקרים.
  3. כל בקשה לפתיחת תוכניות לאוכלוסיות מוגדרות, מח"ר , שפה זרה, מעבר מתוכנית חד- חוגית לתוכנית דו-חוגית (בשילוב עם תוכנית דו-חוגית נוספת קיימת) – סוקר אחד.

ג.         שיקול דעת ועדת המשנה (האם למנות סוקר/ים, ועדה, החלטת ועדת משנה ללא בדיקת סוקרים או ועדה):

  1. כל יתר המקרים.
  2. ועדת המשנה תוכל להמליץ למל"ג במקרים חריגים בתוכניות לימודים קונקרטיות לפעול אחרת ולנמק.

 

עקרון יסוד: כאשר קיימת דרישה מפורשת בהחלטות מל"ג קונקרטיות ביחס לתוכנית הלימודים הנבדקת – החלטת המל"ג גוברת. במידה ויש סתירה בין הנוהל המוצע להחלטות מל"ג רוחביות קיימות בשאלה מתי ממנים סוקרים או ועדה, הנוהל המוצע יגבר עליהן.