19/10/21

מינוי פרופ' יוסי מקורי כיו"ר ות"ת

בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב (19.10.2021) קיימה המועצה להשכלה גבוהה דיון מקדים בהצעת יו"ר המל"ג  למנות את פרופ' יוסף מקורי ליו"ר הות"ת, ואישרה את המינוי.

המינוי מותנה באישור סופי של המל"ג, שיתקיים לאחר ובכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים ומסקנותיה ולאחר חתימתו של פרופ' מקורי על הסדר למניעת ניגוד עניינים הנלווה להחלטת הוועדה.

המינוי ייכנס לתוקפו לאחר ובכפוף לאמור למשך שלוש שנים.