05/12/21

מינוי פרופ' יוסף מקורי כיו"ר ות"ת

בישיבתה ביום י' בטבת תשפ"ב (5.12.2021) קיימה המועצה להשכלה גבוהה דיון באישורו הסופי של מינויו של פרופ' יוסי מקורי כיו"ר ות"ת, זאת בהמשך לאישור המקדים של מל"ג למינוי מישיבתה ביום 19.10.2021.

בהמשך לאישור הוועדה לבדיקת מינויים ומסקנותיה מיום 22.11.2021 ולאחר חתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים, מאשרת המל"ג באופן סופי את מינויו של פרופ' יוסי מקורי כיו"ר הוות"ת לתקופה בת שלוש שנים מיום 5.12.2021 ועד ליום 4.12.2024.