12/11/19

מינוי פרופ' מונא מארון כחברה בוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) לתקופת כהונה נוספת

בישיבתה ביום י"ד בחשון תש"פ (12.11.2019) אישרה המועצה להשכלה גבוהה, על פי  בקשת שר החינוך ועל דעת יו"ר ות"ת, למנות את  פרופ' מונא מארון כחברה בוועדה לתכנון ולתקצוב לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים. המינוי ייכנס לתוקף בכפוף ולאחר חתימתה של פרופ' מארון על הסדר למניעת חשש לניגוד עניינים.