15/11/16

מינוי פרופ' מונא מארון לחברת ות"ת

בישיבתה שהתקיימה ביום י"ד בחשון תשע"ז (15.11.2016) אישרה המועצה להשכלה גבוהה את הצעת שר החינוך ויו"ר המל"ג, על דעת יו"ר ות"ת, למנות את פרופ' מונא מארון כחברת ות"ת, לתקופה של שלוש שנים מיום כניסת המינוי לתוקף.

אישור המועצה והמינוי ייכנסו לתוקף בכפוף ולאחר חתימתה על הסדר מתאים והתפטרותה מהגופים כפי שתידרש למניעת חשש לניגוד עניינים, על פי הנחיות הייעוץ המשפטי.