13/11/13

מינוי פרופ' רוזה אזהרי כחברת תת-הוועדה של ות"ת

בהמשך להחלטת ות"ת תש"ע/10 מיום 4.11.09 ולאור סיום תפקידו של פרופ' משה מנדלבאום כחבר ות"ת וכחבר תת הועדה של ות"ת, מחליטה ות"ת לאשר את מינויה של פרופ' רוזה אזהרי כחברת תת הועדה של ות"ת.

להלן הרכב הוועדה:

פרופ' פייסל עזאיזה – יו"ר הועדה

פרופ' רוזה אזהרי – חברה

מר שמואל סלבין – חבר

תפקידיה וסדרי עבודתה של תת הוועדה הוסדרו בנוהל סדרי העבודה שקבעה ות"ת.