04/08/20

מינוי פרופ' שירי נבון-ונציה כחברה בוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת)

בישיבתה ביום י"ד באב תש"פ (4.8.2020) החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:

בהמשך לפניית שר ההשכלה הגבוהה והמשלימה ועל דעת יו"ר הות"ת, המועצה להשכלה גבוהה מאשרת למנות את פרופ' שירי נבון-ונציה כחברת ות"ת בעלת מעמד אקדמי בכיר מאוניברסיטה, לתקופה של 3 שנים, מיום 4.8.2020 ועד ליום 3.8.2023, בכפוף ולאחר חתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים.